جغرافیای سیاسی, دوره (1), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (143-165)

عنوان : ( به‌کارگیری نگرش سیستمی در تحلیل نقش عوامل اقتصادی- مالی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران )

نویسندگان: نرگس حجی پناه , سیدهادی زرقانی , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اتخاذ سیاست تمرکززدایی و ایجاد و توسعه سازمان‌ها و نهادهای محلی، ازجمله ویژگی‌های سازماندهی سیاسی فضا در قرن حاضر است که گرایش فزاینده‌ای نسبت به آن در سراسر دنیا مشاهده می‌شود. یکی از دلایل این امر، آن است که بسیاری از کشورها سیاست تمرکززدایی را به‌عنوان روشی برای بهبود عملکرد بخش عمومی و رشد اقتصادی به کار می‌برند. با توجه به نقش مطلوب و کاربرد مؤثر روش تفکر سیستمی در مطالعه و تحلیل حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، در این مقاله به بررسی سیستمی نقش عوامل اقتصادی در شکل‌گیری دولت محلی با تأکید بر ایران پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و استنباطی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است. در بخش مطالعات میدانی از دو روش کمی و کیفی استفاده‌ شده است. در بخش کمی جامعه آماری صاحب‌نظران بحث دولت محلی می‌باشند که بر اساس برآورد محقق تعداد ۴۰ نفر می‌باشند. در قسمت کیفی ۷ نفر از صاحب‌نظران بحث دولت محلی به روش گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شدند. برای میزان تأثیر عوامل اقتصادی- مالی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران از آزمون t تک نمونه و برای اولویت‌بندی میزان تأثیر هر یک از عوامل مربوط به بعد اقتصادی- مالی از آزمون فریدمن استفاده‌شده است. به‌منظور ترسیم دیاگرام‌های علی و معلولی بر اساس تفکر سیستمی از نرم‌افزار Vensim استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان تأثیر عوامل اقتصادی- مالی برای شکل‌گیری دولت محلی در ایران متوسط به پایین است و وضعیت موجود این بُعد برای شکل‌گیری دولت محلی در ایران ضعیف است.

کلمات کلیدی

, ایران, بعد اقتصادی- مالی, دولت محلی, نگرش سیستمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060379,
author = {حجی پناه, نرگس and زرقانی, سیدهادی and خوارزمی, امید علی},
title = {به‌کارگیری نگرش سیستمی در تحلیل نقش عوامل اقتصادی- مالی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران},
journal = {جغرافیای سیاسی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {1},
month = {May},
issn = {2476-3144},
pages = {143--165},
numpages = {22},
keywords = {ایران، بعد اقتصادی- مالی، دولت محلی، نگرش سیستمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به‌کارگیری نگرش سیستمی در تحلیل نقش عوامل اقتصادی- مالی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران
%A حجی پناه, نرگس
%A زرقانی, سیدهادی
%A خوارزمی, امید علی
%J جغرافیای سیاسی
%@ 2476-3144
%D 2016

[Download]