روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, دوره (20), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (111-120)

عنوان : ( اثربخشی روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده‌ اضطراب در درمان مردان مبتلا به هراس اجتماعی )

نویسندگان: مصطفی محمودی قهساره , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمود دهقانی , حسین حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روان‌درمانی‌ روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده اضطراب در درمان مردان مبتلا به هراس اجتماعی بود. روش : این پژوهش روی شش مرد جوان مبتلا به هراس اجتماعی که با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، در چهارچوب طرح تجربی تک‌موردی، با استفاده از خط پایه چندگانه به‌صورت پلکانی، طی 20 جلسه برای هر مراجع، همراه با پیگیری سه‌ماهه، انجام شد. از مصاحبه بالینی ‌ساختاریافته بر مبنای DSM-IV ( SCID ) برای گزینش آزمودنی‌ها و از مقیاس ارزیابی عملکرد کلی ( GAF ) و پرسشنامه هراس اجتماعی ( SPIN ) برای ارزیابی شرایط بالینی افراد استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها روش تحلیل نگاره‌ای، معناداری بالینی، درصد بهبود و شاخص‌های شش‌گانه کارایی به‌کار رفت. یافته‌ها : روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده اضطراب توانست هراس اجتماعی مراجعان را کاهش دهد (66 درصد بهبودی) که تا پایان دوره پیگیری سه‌ماهه باقی بود (67 درصد بهبودی). نمرات مراجعان، بر اساس SPIN ، پیش از مداخله بالاتر از نقطه برش (نمره 19) بود، اما پس از مداخله و دوره پیگیری به کمتر از نقطه برش رسید. همچنین در پایان درمان و دوره پیگیری نمره GAF مراجعان از 51 تا 60 به 71 تا 80 افزایش یافت. نتیجه‌گیری : نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده اضطراب، با تمرکز بر تعارضات هیجانی، ممکن است بر درمان مبتلایان به هراس اجتماعی مؤثر باشد. واژه‌های کلیدی: روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت؛ روش تنظیم‌کننده اضطراب؛ هراس اجتماعی

کلمات کلیدی

روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت؛ روش تنظیم‌کننده اضطراب؛ هراس اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060382,
author = {محمودی قهساره, مصطفی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and محمود دهقانی and حسن آبادی, حسین},
title = {اثربخشی روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده‌ اضطراب در درمان مردان مبتلا به هراس اجتماعی},
journal = {روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران},
year = {2014},
volume = {20},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-4315},
pages = {111--120},
numpages = {9},
keywords = {روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت؛ روش تنظیم‌کننده اضطراب؛ هراس اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده‌ اضطراب در درمان مردان مبتلا به هراس اجتماعی
%A محمودی قهساره, مصطفی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A محمود دهقانی
%A حسن آبادی, حسین
%J روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
%@ 1735-4315
%D 2014

[Download]