پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (361-369)

عنوان : ( میتوکندری شترهای تک کوهانه و COX تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن 3 دوکوهانه ایران )

نویسندگان: طوبی عباسی دلوئی , محمدهادی سخاوتی , مجتبی طهمورث پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به کاهش شدید جمعیت آنها در برخی مناطق، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی میتوکندری در شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایرانی بود. برای این منظور 10 (COX توالی نوکلئوتیدی زیرواحد 3 کمپلکس سیتوکروم اکسیداز ( 3 قطعه 979 جفت بازی از ژنوم میتوکندریایی با استفاده از ،DNA نمونه خون از هر یک از این دو گونه جمع آوری شد ( 20 نمونه). پس از استخراج واکنش زنجیره ای پلیمراز تکثیر گردید. توالی یابی با روش اتوماتیک سانگر صورت گرفت و سپس توالیهای بدست آمده با توالی های حاصل از مطالعات نمونههای مختلف تک کوهانه و نمونه ها ی مختلف COX دیگر، مقایسه شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که هیچ تفاوت نوکلئوتیدی بین توالی 3 دوکوهانه ایرانی وجود نداشته و همچنین توالیهای نوکلئوتیدی در این دو گونه به ترتیب با شتر تک کوهانه (شتر عربی ) با شماره دسترسی همولوژی 100 درصد دارند . مقایسه توالی های نوکلئوتیدی و ،NC_ و شتر دوکوهانه (شتر باختری) با شماره دسترسی 009628 NC_009849 در گونههای شتر ایرانی نشان داد که این دو گونه دارای فاصله ژنتیکی نزدیکی هستند . تجزیه و COX اسیدآمینهای و همچنین ساختار سه بعدی 3 کمترین قرابت را دارند. Lama guanicoe تحلیل فیلوژنتیکی مشخص کرد که این دو گونه در میان خانواده شترسانان، با

کلمات کلیدی

, میتوکندریایی. DNA , COX واژه های کلیدی: , شتر دوکوهانه, شتر تک کوهانه, 3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060385,
author = {عباسی دلوئی, طوبی and سخاوتی, محمدهادی and طهمورث پور, مجتبی},
title = {میتوکندری شترهای تک کوهانه و COX تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن 3 دوکوهانه ایران},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2016},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3106},
pages = {361--369},
numpages = {8},
keywords = {میتوکندریایی. DNA ،COX واژه های کلیدی: ، شتر دوکوهانه، شتر تک کوهانه، 3},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میتوکندری شترهای تک کوهانه و COX تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن 3 دوکوهانه ایران
%A عباسی دلوئی, طوبی
%A سخاوتی, محمدهادی
%A طهمورث پور, مجتبی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2016

[Download]