پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (403-414)

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Gossypium hirsutum) تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه ای )

نویسندگان: حمید رضا مهرآبادی , احمد نظامی , محمد کافی , رمضانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی و استفاده از ارقام متحمل به تنش خشکی یکی از راه کارهای بهبود تولید پنبه در سیستم های زراعی تحت تنش می باشد. بدین منظور تعداد 22 رقم پنبه با استفاده از آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد تحت دو شرایط بدون تنش و تنش کمبود آب ( 1 - مگ اپاسکال) رشد یافتند. رطوبت گلدان های حاوی ارقام پنبه تا مرحله دو برگ حقیقی در حد ظرفیت زراعی نگه داری و پس از آن با استفاده از روش وزنی تا پایان آزمایش پتانسیل آّب در حد 1 - مگ اپاسکال حفظ شدند. تنش خشکی سبب کاهش معنی دار اما متفاوت وزن خشک اندام های هوایی و ریشه گیاهچه در ارقام حساس و متحمل شد. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد، صفات وزن خشک برگ و ریشه بالاترین و وزن خشک ساقه و ارتفاع کمترین همبستگی را با وزن خشک بوته، تحت تنش کمبود آب داشتند. در شرایط تنش میزان تلفات برگ در ارقام متحمل B- 43200 و ، کمتر از ارقام حساس بود. تنش خشکی تأثیر کمتری بر افزیش دمای برگ ارقام متحمل داشت. ارقام ورامین، 43347 ، خرداد، دلتاپاین 25 433 با کمترین کاهش در میزان تعداد و سطح برگ، و نیز وزن خشک برگ، ریشه و ساقه و وزن خشک بوته و نیز محتوای نسبی آب برگ و هدایت با بیشترین کاهش در مقادیر صفات مذکور Asj2* روزنه ای به عنوان ارقام متحمل و ارقام 43259 ، نازیلی 84 ، کوکر 349 ، نارابرای، شیرپان 539 و 349 به عنوان ارقام حساس به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای شناخته شدند.

کلمات کلیدی

, تحمل خشکی, دمای برگ, مقاومت روزنه ای, وزن خشک, همبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060393,
author = {مهرآبادی, حمید رضا and نظامی, احمد and کافی, محمد and رمضانی مقدم},
title = {ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Gossypium hirsutum) تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه ای},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {14},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-1472},
pages = {403--414},
numpages = {11},
keywords = {تحمل خشکی، دمای برگ، مقاومت روزنه ای، وزن خشک، همبستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Gossypium hirsutum) تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه ای
%A مهرآبادی, حمید رضا
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A رمضانی مقدم
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2016

[Download]