یازدهمین همایش ملی علمی -فرهنگی خلیج فارس , 2016-04-28

عنوان : ( نام خلیج فارس در نقشه های قرون بیستم و نوزدهم کارتوگرفیست های بنام اروپایی از امپراطوری عثمانی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , مرتضی فیروزی , رسول دوجی گمش تپه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند دهه اخیر در ارتباط با نام خلیج فارس سخن بسیاری گفته شده است . خلیج فارس یا بحر فارس نامی مشهور در کتاب ها، اسناد و مدارک، نسخه های خطی و نقشه های قدیمی است که در سراسر جهان بدان استناد م یگرد. این نام در دهه 60 میلادی توسط یکی از نمایندگان دولت بریتانیا مقیم در خلیج فارس به نام رودیک اوون که به دنبال توسعه اهداف و منافع کشور خود در منطقه بود، دچار تحریف گردید؛ و این در حالی است که تمام متون و نقشههای قبل از این سال نام خلیج فارس به وضوح موجود است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ذکر نام خلیج فارس با استناد و اتکا به نقشه های مربوط به امپراطوری عثمانی که توسط جغرافیدانان غربی در قرون نوزدهم و بیستم که توسط زست فنر، جی اندریویو گوجون، فرانز رادفلد، ادلف اشتیلر و ادوارد استند فورد ترسیم شده و در آن نام خلیج فارس به زبان هایانگلیسی، آلمانی و فرانسوی ذکر شده ، پرداخته است

کلمات کلیدی

, خلیج فارس, نام گذاری, نقش های امپراط.ری عثمانی, کارتوگرافیست های اروپایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060421,
author = {زرقانی, سیدهادی and فیروزی, مرتضی and دوجی گمش تپه, رسول},
title = {نام خلیج فارس در نقشه های قرون بیستم و نوزدهم کارتوگرفیست های بنام اروپایی از امپراطوری عثمانی},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی علمی -فرهنگی خلیج فارس},
year = {2016},
location = {کیش, ايران},
keywords = {خلیج فارس، نام گذاری، نقش های امپراط.ری عثمانی، کارتوگرافیست های اروپایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نام خلیج فارس در نقشه های قرون بیستم و نوزدهم کارتوگرفیست های بنام اروپایی از امپراطوری عثمانی
%A زرقانی, سیدهادی
%A فیروزی, مرتضی
%A دوجی گمش تپه, رسول
%J یازدهمین همایش ملی علمی -فرهنگی خلیج فارس
%D 2016

[Download]