مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (11), سال (2016-11) , صفحات (69-80)

عنوان : ( مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی دی اکسید کربن فوق بحرانی در لوله عمودی با استفاده از معادله حالت چند پارامتری اسپن و وگنر )

نویسندگان: شهروز امیدواراوغانی , علیرضا تیمورتاش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیال فوق بحرانی به دلیل دارا بودن خصوصیات منحصر به فرد سالها ست که در برخی از صنایع به منظور افزایش کار آیی فرآیندها جایگزین سیال غیر بحرانی شده واز زمان شناختش مورد مطالعات آزمایشگاهی، عددی و تحلیلی متعددی قرار گرفته است.در این پژوهش فرآیند انتقال حرارت جابجایی طبیعی آرام بین لوله داغ دما ثابت عمودی و دی اکسید کربن فوق بحرانی بصورت عددی شبیه سازی شده است. در این تحقبق به منظور محاسبه خواص دی اکسید کربن در شرایط مختلف برای اولین بار از معاد له حالت چند پارامتری اسپن و وگنر بر حسب انرژی هلمهلتز به طور مستقیم استفاده شده است؛ نتایج بدست آمده نشان دهنده افزایش نرخ انتفال حرارت جابجایی آزاد به دی اکسید کربن در حالت فوق بحرانی نسبت به فرض گاز ایده آل تا 160 درصد در نزدیکی نقطه شبه بحرانی و در دیگر نقاط افزایش تا 118 در صد است.

کلمات کلیدی

, سیال فوق بحرانی , جابجایی طبیعی , لوله عمودی , روش حجم محدود , عدد ناسلت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060427,
author = {امیدواراوغانی, شهروز and تیمورتاش, علیرضا},
title = {مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی دی اکسید کربن فوق بحرانی در لوله عمودی با استفاده از معادله حالت چند پارامتری اسپن و وگنر},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {11},
month = {November},
issn = {1027-5940},
pages = {69--80},
numpages = {11},
keywords = {سیال فوق بحرانی - جابجایی طبیعی - لوله عمودی - روش حجم محدود - عدد ناسلت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی دی اکسید کربن فوق بحرانی در لوله عمودی با استفاده از معادله حالت چند پارامتری اسپن و وگنر
%A امیدواراوغانی, شهروز
%A تیمورتاش, علیرضا
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2016

[Download]