علوم و فنون بسته بندی, دوره (7), شماره (26), سال (2016-8) , صفحات (56-65)

عنوان : ( مروری براثرات پرتوهای یونیزه کننده بر مواد غذایی بسته بندی شده )

نویسندگان: فرناز رضاییان عطار , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

می¬توان با استفاده از تشعشع یونیزه¬کننده، ایمنی میکروبیولوژیکی غذا را تأمین کرد. بسیاری از مواد بسته¬بندی برای استفاده در ساخت بسته¬بندی غذا مجاز هستند، اما فقط تعداد کمی از آن¬ها را می¬توان در تماس با غذا هنگام تشعشع بکار برد. ارزیابی ایمنی FDA برای مواد در تماس با غذا از جمله مواد بسته¬بندی اشعه¬دیده در تماس با غذا، به احتمال در معرض¬قرار¬گیری مصرف¬کننده و اطلاعات توکسیکولوژیکی موجود در مورد مواد بسته¬بندی و محصولات رایولیزی (RPs) تولید¬شده از آن¬ها در اثر تشعشع مربوط است. هر پروتوکل آزمون مورد استفاده در ارزیابی مواد بسته-بندی در ارتباط با تشعشع، باید احتمال RPs ناشناخته را در نظر بگیرد.

کلمات کلیدی

, تشعشع یونیزه کننده, RPs, بسته بندی مواد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060431,
author = {رضاییان عطار, فرناز and صداقت, ناصر},
title = {مروری براثرات پرتوهای یونیزه کننده بر مواد غذایی بسته بندی شده},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {26},
month = {August},
issn = {2228-6675},
pages = {56--65},
numpages = {9},
keywords = {تشعشع یونیزه کننده، RPs، بسته بندی مواد غذایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری براثرات پرتوهای یونیزه کننده بر مواد غذایی بسته بندی شده
%A رضاییان عطار, فرناز
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2016

[Download]