زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (8), شماره (29), سال (2016-12) , صفحات (37-52)

عنوان : ( بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium )

نویسندگان: مریم جاویدی مقدم , منیره چنیانی , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلپوره (Teucrium polium L) گیاه دارویی از خانوادۀ نعناع (Lamiaceae) است. روش کشت بافت این گیاه به‌ سبب کوتاه‌بودن دورۀ رشد و خطر انقراض آن کارآمد به نظر می‌رسد. این گیاه با خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالا، خواصّ درمانی بسیاری دارد. در پژوهش حاضر، اثر محیط‌کشت، غلظت‌های مختلف هورمون D-4 و 2 و نوع ریزنمونه بر نرخ کال‌زایی گیاه کلپوره بررسی و مشخّص شد که تیمار مؤثّر برای افزایش وزن تر کالوس، ریزنمونۀ برگ در محیط‌کشت B5 دارندۀ غلظت 5/0 و 1 میلی‌گرم در لیتر هورمون D-4 و 2 است. در تیمارهای بدون هورمون، درصد القای کالوس نسبت به بقیّه کمتر بود. بیشترین درصد کال‌زایی نیز در محیط‌‌کشت‌های محتوی مقادیر بیشتری از این هورمون القا شد. بررسی ویژگی‌های زیست‌شیمیایی (محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بر مبنای دو آزمون DPPH و PPM) نشان داد که میزان فنل کل در کالوس حاصل از ریزنمونۀ جوانۀ انتهایی در محیط‌‌کشت B5 بدون هورمون (66/ 82 میلی‌گرم GAE در 100گرم FW) بیشتر از بقیّه است. با آزمون DPPH، بیشترین فعّالیت روبشگری رادیکال‌های آزاد، در برگ گیاه جمع‌آوری‌شده از رویشگاه و کالوس حاصل از ریزنمونۀ جوانۀ انتهایی در محیط‌‌کشت B5 با غلظت 5/0 میلی‌گرم در لیتر D-4 و 2، مشاهده شد. با بررسی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل نیز مشخّص شد که کالوس جوانۀ انتهایی محیط‌‌کشت MS با غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر D-4 و 2 و برگ و ساقۀ گیاه جمع‌آوری‌شده از رویشگاه، فعّالیت بیشتری داشتند. این شرایط می‌تواند پیشنهاد استفاده از محیط‌های کشت یادشده را برای افزایش تولید ترکیبات ثانویه با خاصیت آنتی اکسیدانی بالا ارائه دهد.

کلمات کلیدی

, ترکیبات فنلی؛ توان آنتی‌اکسیدانی؛ کال‌زایی؛ کلپوره؛ هورمون D, 4 و 2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060436,
author = {جاویدی مقدم, مریم and چنیانی, منیره and گنجعلی, علی and لاهوتی, مهرداد},
title = {بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium},
journal = {زیست شناسی گیاهی ایران},
year = {2016},
volume = {8},
number = {29},
month = {December},
issn = {2008-8264},
pages = {37--52},
numpages = {15},
keywords = {ترکیبات فنلی؛ توان آنتی‌اکسیدانی؛ کال‌زایی؛ کلپوره؛ هورمون D-4 و 2},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium
%A جاویدی مقدم, مریم
%A چنیانی, منیره
%A گنجعلی, علی
%A لاهوتی, مهرداد
%J زیست شناسی گیاهی ایران
%@ 2008-8264
%D 2016

[Download]