هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . همدلی اقوام ایرانی . انسجام و اقتدار ملی , 2015-10-12

عنوان : ( بررسی و تحلیل متغیرهای موثر بر الگوی رفتاری قومیت ها )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , فاطمه بخشی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکثر کشورهای جهان دارای ملت ترکیبی هستند و از اینرو ملت مجموعه ای از گروههای قومی-نژادی مختلف با سهم جمعیتی متفاوتی است. نوع تعامل و مناسبات حکومت و گروههای قومی از جمله مسائل و چالش های مهم اینگونه کشورها می باشد. بر این اساس، در برخی از کشورها شاهد روابط متعادل و تعامل مطلوب حکومت و گروه های قومی هستیم و در مقابل، در کشورهای دیگر، هم حکومت ها گروه های قومی را تهدید قلمداد کرده و بر اساس این نگرش رفتار خصمانه ای چون سرکوب، ادغام، همانند سازی و... با گروه های قومی دارند و هم گروه های قومی با رفتار های واگرایانه ای چون تجزیه طلبی،استقلال طلبی، شورش و نبرد مسلحانه نسبت به این رفتار حکومت واکنش نشان می دهند. عوامل و متغیرهای مختلفی چون نحوه نگرش حکومت به قومیت، میزان تنوع قومی و به خصوص سهم هر کدام از قومیت ها در کل جمعیت، جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات و سطح خودآگاهی های قومی، ذهنیت تاریخی اقوام، ویژگی های جغرافیایی و محیطی، نحوه توزیع فضایی گروه های قومی در کشور و... بر الگوی رفتاری قومیت ها و سیاست قومی حکومت ها تاثیر گذارند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر درصدد بررسی و تحلیل متغیرهای موثر بر الگوهای رفتاری قومیت ها و مدیریت سیاسی- قومی حکومت ها می باشد.

کلمات کلیدی

بررسی و تحلیل متغیرهای موثر بر الگوی رفتاری قومیت ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060440,
author = {زرقانی, سیدهادی and بخشی شادمهری, فاطمه},
title = {بررسی و تحلیل متغیرهای موثر بر الگوی رفتاری قومیت ها},
booktitle = {هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . همدلی اقوام ایرانی . انسجام و اقتدار ملی},
year = {2015},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {بررسی و تحلیل متغیرهای موثر بر الگوی رفتاری قومیت ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل متغیرهای موثر بر الگوی رفتاری قومیت ها
%A زرقانی, سیدهادی
%A بخشی شادمهری, فاطمه
%J هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران . همدلی اقوام ایرانی . انسجام و اقتدار ملی
%D 2015

[Download]