چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-12-09

عنوان : ( اثر شرایط فرایند اکستروژن بر ویژگیهای بیوفیزیکی و ماکروساختار فراورده حجیم شده حاوی بادام-ذرت )

نویسندگان: ندا هاشمی , سید علی مرتضوی , الناز میلانی , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با استفاده پخت اکستروژن ، فراورده حجیم شده بر پایه بادام تولید شده است. هدف بررسی اثر متغیرهای سطوح چرخش مارپیچ ( (022-222rpmو سطوح رطوبت خوراک ( )%01-02بر ویژگیهای بیوفیزیکی و ماکروساختار فراورده حجیم شده (ترکیبی از %22آرد بادام و %02بلغور ذرت) میباشد. ویژگیهای مورد بررسی شامل تخلخل، دانسیته توده، دانسیته ظاهری و ضریب انبساط شوندگی میباشد. نتایج حاصل حاکی از این است که با افزایش رطوبت و افزایش سرعت چرخش هلیس تخلخل و ضریب انبساط شوندگی افزایش و دانسیته توده و دانسیته ظاهری کاهش یافت. مطابق نتایج حاصل از بهینه سازی جهت تولید فراورده با کمترین میزان و دانسیته توده g/ Cm3 23/0و بیشینه تخلخل 2/0228و انبساط شوندگی 1/0012شرایط فرایند معادل رطوبت %01و سرعت چرخش هلیس rpm 220تعیین گردید. محصول اکسترود شده بر پایه بادام ضمن داشتن خصوصیات مطلوب تغذیه ای ، دارای ویژگیهای مطلوب فیزیکی است که قابل رقابت با سایر نمونه ها موجود تجاری می باشد

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: بادام, اکستروژن, دانسیته توده, انبساط شوندگی و تخلخل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060443,
author = {ندا هاشمی and مرتضوی, سید علی and الناز میلانی and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {اثر شرایط فرایند اکستروژن بر ویژگیهای بیوفیزیکی و ماکروساختار فراورده حجیم شده حاوی بادام-ذرت},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: بادام، اکستروژن، دانسیته توده، انبساط شوندگی و تخلخل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر شرایط فرایند اکستروژن بر ویژگیهای بیوفیزیکی و ماکروساختار فراورده حجیم شده حاوی بادام-ذرت
%A ندا هاشمی
%A مرتضوی, سید علی
%A الناز میلانی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2016

[Download]