هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-08-08

عنوان : ( مَساو سازی بخشی از ژن لاکت فًریه شتری در واقل بیاوی pcDNA3.1+ )

نویسندگان: مرجان ازغندی , علی اصغر خلیل خلیلی , محمدهادی سخاوتی , مجتبی طهمورث پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پر تٍئیی لاوت فَریی یىی از گلیى پَر تٍئیی بّی ضیر ثب زٍى ه لَى لَی هؼبدل 80 kDa است. لاوت فَریی دارای ػولىرد بّی هختلفی از خول المبة دفبع ا لٍی در ثراثر ػف تًَ بّی ثبوتریبیی یٍر سٍی، فؼبلیت ضذ ت هَ رَ، تؼذیل و ذٌٌ سیستن ایو یٌ ت ظٌین و ذٌٌ رضذ سل لَ هیثبضذ. لاوت فَریی یه ه جٌغ غ یٌ از پپتیذ بّی فؼبل ضذهیىر ثٍی وبتی یًَ آة گریس 1 است، و هیت اَ ذً ػلی هیىر ةٍ بّ ه رَد استفبد لرار گیر ذً. از خول ایی پپتیذ بّ هی ت اَى ث د پپتیذ لاوت فَراهپیی 2 لاوت فَریسیی 3 و در د هٍبیی I ل ةَ N لاوت فَریی لرارگرفت اِ ذً اضبر ورد. هیساى لاوت فَریی در ضیر ضتر 10 ثراثر ثیطتر از ضیر گب است و فؼبلیت ضذ هیىر ثٍی ثبلا وّچ یٌی پبییی ث دَى سرػت رضذ ثبوتری بّی ثیوبریزا در ضیر ضتر در همبیس ثب ضیر گب را ث ایی اهر سًجت هید ذٌّ. در هطبلؼ حبضر ترویت د پپتیذ فؼبل ه نْ لاوت فَریی ضتری )لاوت فَراهپیی لاوت فَریسیی( ثرای ا لٍیی ثبر س تٌس ضذ ثب استفبد از خبیگب ثرش آ سًیوی ضّن ث داخل بًلل ثیب یً pcDNA3.1+ الحبق ضذ. ث ه ظٌ رَ ثررسی ا تًمبل لطؼ ث وٍت رَ یًس از ر شٍ ول یٌ PCR ، ضّن آ سًیوی در بًْیت یًس ت اَلییبثی ا دًبم ضذ. توبهی تًبیح طًبى داد ذً و لطؼ ه رَد ظًر ث درستی س تٌس ث داخل بًلل ثیب یً ا تًمبل یبفت است. ذّف ثؼذی پس از ا دًبم ایی هطبلؼ ،ِ ثیبى پر تٍئیی ه رَد ظًر در سل لَ HEK293 ثررسی خ اَظ ضذ هیىر ثٍی پر تٍئیی تًَرویت ت لَیذی هیثبضذ.

کلمات کلیدی

لاوت فَریی ضتر وبیور پر تٍئیی تًَرویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060449,
author = {ازغندی, مرجان and خلیل خلیلی, علی اصغر and سخاوتی, محمدهادی and طهمورث پور, مجتبی},
title = {مَساو سازی بخشی از ژن لاکت فًریه شتری در واقل بیاوی pcDNA3.1+},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {لاوت فَریی ضتر وبیور پر تٍئیی تًَرویت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مَساو سازی بخشی از ژن لاکت فًریه شتری در واقل بیاوی pcDNA3.1+
%A ازغندی, مرجان
%A خلیل خلیلی, علی اصغر
%A سخاوتی, محمدهادی
%A طهمورث پور, مجتبی
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]