هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( بررسی اثر جایگزینی تفاله گیاه آویشن با سبوس گندم بر پارامترهای عملکردی در جوجههای گوشتی )

نویسندگان: ثریا آیته اللهی , حسن کرمانشاهی , رضا مجیدزاده هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تفاله آویشن بر عملکرد جوجههای گوشتی انجام پذیرفت. در این پژوهش تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 ، با 5 تیمار، 5 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت 42 روز پرورش 0 % تفاله / داده شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: 1- تیمار شاهد )بدون تفاله آویشن( حاوی 3 % سبوس گندم، تیمار 2- حاوی 2/75 % تفاله آویشن و / 1 % سبوس گندم، تیمار 4- حاوی 25 / 1 % تفاله آویشن و 5 / 2 % سبوس گندم، تیمار 3- حاوی 5 / آویشن و 25 0/75 % سبوس گندم، تیمار 5- حاوی 3 % تفاله آویشن )بدون سبوس گندم(. نتایج نشان داد جز دوره آغازین که با اقزایش تفاله آویشن مصرف خوراک کاهش یافت در دوره رشد، پایانی و کل دوره مصرف خوراک تحت تاثیر قرار نگرفت. اضافه وزن نیز در دوره آغازین و رشد با افزایش مقدار تفاله آویشن کاهش یافت ولی در کل دوره این اثر معنی دار نبود. سطوح متوسط تیمار آزمایشی برضریب تبدیل خوراک در کل دوره پرورش تاثیر معنی داری نداشت اما وقتی تفاله آویشن در سطح بالا و بدون سبوس استفاده شد 0 % از تفاله آویشن به عنوان جایگزین / ضریب تبدیل نسبت به شاهد افزایش یافت. باتوجه به نتایج به دست آمده میتوان به مقدار 75 سبوس گندم در جیرههای جوجه گوشتی بدون ایجاد اثر منفی بر عملکرد در کل دوره پرورش استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, تفاله آویشن, جوجه گوشتی, سبوس گندم, ضریب تبدیل خوراک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060450,
author = {آیته اللهی, ثریا and کرمانشاهی, حسن and مجیدزاده هروی, رضا},
title = {بررسی اثر جایگزینی تفاله گیاه آویشن با سبوس گندم بر پارامترهای عملکردی در جوجههای گوشتی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تفاله آویشن، جوجه گوشتی، سبوس گندم، ضریب تبدیل خوراک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر جایگزینی تفاله گیاه آویشن با سبوس گندم بر پارامترهای عملکردی در جوجههای گوشتی
%A آیته اللهی, ثریا
%A کرمانشاهی, حسن
%A مجیدزاده هروی, رضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]