هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف تفاله گیاه آویشن بر فراسنجههای خونی و آنزیمهای کبدی سرمی خون جوجه ای گوشتی )

نویسندگان: ثریا آیته اللهی , حسن کرمانشاهی , رضا مجیدزاده هروی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تفاله آویشن بر فراسنجههای خونی و آنزیمهای کبدی سرمی خون جوجههای گوشتی انجام پذیرفت. در این پژوهش تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 ، با 5 تیمار، 5 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت 42 روز در داخل قفس پرورش داده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- تیمار شاهد )بدون تفاله 1 % تفاله / 2 % سبوس گندم، تیمار 3- حاوی 5 / 0 % تفاله آویشن و 25 / آویشن( حاوی 3 % سبوس گندم، تیمار 2- حاوی 75 0 % سبوس گندم، تیمار 5- حاوی 3 % تفاله آویشن )بدون / 2 % تفاله آویشن و 75 / 1 % سبوس گندم، تیمار 4- حاوی 25 / آویشن و 5 سبوس گندم(. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بالا رفتن سطح تفاله آویشن تاثیر معنی داری بر هموگلوبین و آلبومین ندارد. سطوح متوسط آویشن جایگزین شده بیشترین تعداد لنفوسیت را نسبت به تیمار شاهد و سطح بالای آویشن ) 3%( داشت. مقدار با افزودن آویشن نسبت به )SGOT و SGPT ،LDH( هتروفیل، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و سه آنزیم کبدی اندازه گیری شده گروه شاهد کاهش یافت.

کلمات کلیدی

آلبومین_ آنزیمهای کبدی_ تفاله آویشن_ فراسنجههای خونی_ نوتروفیل_ هتروفیل_
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060451,
author = {آیته اللهی, ثریا and کرمانشاهی, حسن and مجیدزاده هروی, رضا},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف تفاله گیاه آویشن بر فراسنجههای خونی و آنزیمهای کبدی سرمی خون جوجه ای گوشتی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلبومین_ آنزیمهای کبدی_ تفاله آویشن_ فراسنجههای خونی_ نوتروفیل_ هتروفیل_ هموگلوبین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سطوح مختلف تفاله گیاه آویشن بر فراسنجههای خونی و آنزیمهای کبدی سرمی خون جوجه ای گوشتی
%A آیته اللهی, ثریا
%A کرمانشاهی, حسن
%A مجیدزاده هروی, رضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]