هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف سلنیوم و روی به صورت معدنی و آلی بر صفات عملکرد مرغ تخم گذار )

نویسندگان: رضا مجیدزاده هروی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر منابع آلی )سلنیوم و روی( و معدنی )سدیم سلنیت و اکسید روی( سلنیوم و روی بر میزان سطوح سلنیوم و روی تخم مرغ تعداد 210 قطعه مرغ تخمگذار لگهورن سویه W-36 که در سن 83 هفتگی مورد آزمایش قرار گرفتند. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی شامل 7 تیمار با 3 تکرار اجرا شد در هر تکرار 10 قطعه مرغ قرار داشتند. این مرغ ها به مدت 8 هفته با جیره های آزمایشی حاوی سلنیوم آلی 2 / 0 ، 4 / 0 ، 6 / 0 گرم در کیلو گرم و در روی آلی 1 ، 2 ، 3 گرم در کیلو گرم و سلنیوم معدنی 5 ، 15،10 ، میلی گرم در کیلو گرم و در روی معدنی 5 / 0 ، 1 ، 5 / 1 گرم در کیلو گرم و تیمار شاهد تغذیه کردند.در طول دوره، صفات عملکردی درصد تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی، مصرف خوراکی، ضریب تبدیل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایشات نشان داد که در صفات عملکردی مرغ های تخم گذار لگهورن بین تیمارهای مختلف با تیمار شاهد تفاوت معنی داری وجود نداشت. در کل نتایج حاضر حاکی از آن است که منابع آلی و غیرآلی روی، سلنیوم نتوانسته است به صورت خوراکی در جیره مرغان تخم گذار بر عملکرد آنها تاثیر بسزایی بگزارد.

کلمات کلیدی

سلنیوم روی آلی معدنی مرغ تخمگذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060454,
author = {مجیدزاده هروی, رضا},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف سلنیوم و روی به صورت معدنی و آلی بر صفات عملکرد مرغ تخم گذار},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سلنیوم روی آلی معدنی مرغ تخمگذار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سطوح مختلف سلنیوم و روی به صورت معدنی و آلی بر صفات عملکرد مرغ تخم گذار
%A مجیدزاده هروی, رضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]