تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, دوره (18), شماره (3), سال (2012-10) , صفحات (407-426)

عنوان : ( بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد از دیدگاه کتابداران )

نویسندگان: حسن بهزادی , مریم موسوی , مجیده سنجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه وجود رابطه بین جو سازمانی و تعهد سازمانی در کتابخانه های عمومی شهر مشهد صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به صورت پیمایشی صورت گرفته است. جامعه مورد بررسی را ١١٧ کتابدار شاغل در کتابخانه های عمومی شهر مشهد تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که بر مبنای پرسشنامه توصیف جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن، طراحی گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میزان رضایت از شاخص جو سازمانی «تعامل فرد با سایر کارکنان» ( با میانگین کل ١٧/٤) از شاخص «تعامل بین کارمند – مدیر» (با میانگین کل ٨٣/٢) بیشتر است. همچنین مشخص گردید که میزان تعهد سازمانی پاسخگویان در تمامی شاخص ها از حد متوسط (٣) بالاتر است. از دیگر یافته های این پژوهش این بود که به طور کلی بین جو سازمانی و تعهد سازمانی در کتابخانه های عمومی شهر مشهد رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مشخص گردید که تفاوت معناداری بین زنان و مردان از نظر میزان تعهد سازمانی وجود ندارد. این در حالی است که افراد با مدارک غیرکتابداری از تعهد سازمانی بیشتری برخوردار بودند. اصالت/ارزش: این پژوهش علی رغم تحقیقاتی که در خصوص مولفه های مختلف مدیریتی مانند جو سازمانی، مدیریت تعارض، خلاقیت، کارآفرینی، تعهد و ... که در حوزه کتابخانه های عمومی کار شده، به بررسی رابطه دو مولفه جو سازمانی و تعهد سازمانی در کتابخانه های عمومی می پردازد و مقدمهای به پژوهشهای عمیقتر در این خصوص است.

کلمات کلیدی

, جو سازمانی, تعهد سازمانی, مدیریت کتابخانه, کتابخانه عمومی, کتابدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060459,
author = {بهزادی, حسن and مریم موسوی and مجیده سنجی},
title = {بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد از دیدگاه کتابداران},
journal = {تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی},
year = {2012},
volume = {18},
number = {3},
month = {October},
issn = {1027-7838},
pages = {407--426},
numpages = {19},
keywords = {جو سازمانی، تعهد سازمانی، مدیریت کتابخانه، کتابخانه عمومی، کتابدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد از دیدگاه کتابداران
%A بهزادی, حسن
%A مریم موسوی
%A مجیده سنجی
%J تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی
%@ 1027-7838
%D 2012

[Download]