کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (15), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (63-87)

عنوان : ( کاربرد «نظریه بازیها» در فراهم آوری و اشتراک منابع کتابخانه ای )

نویسندگان: حسن بهزادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: شرکتها، موسسه ها و سازمانهای امروزی همانند انسانها با یکدیگر کنش و واکنش و تعاملهای پیچیده ای دارند، به گونه ای که تصمیم گیریهای مدیران این سازمانها بر نحوه رفتار سازمانهای دیگر، بویژه سازمانهای همسان تاثیرگذار است. از سوی دیگر، در بازار رقابتی دانش، کتابخانه ها بازیگرانِ بازاری هستند که باید با دیگر موسسه ها و کتابخانه ها همکاری کنند تا به هدفهایشان دست یابند. در این بین، مدیران کتابخانه ها نیز ناگزیرند برای این نوع از همکاریها و تعاملها، تصمیم بگیرند و از بین موقعیتهای مختلف پیش رو، دست به انتخاب بزنند. «نظریه بازیها» یکی از نظریه های بسیار مهم در حوزه اقتصاد است. این نظریه به مدیران کمک می کند تا با درک بهتر موقعیتها و شرایط، بهترین تصمیم را برای کسب منفعت بیشتر بگیرند. در این مقاله، به بیانی ساده و به دور از فرمولهای ریاضی مطرح در «نظریه بازیها»، به کاربرد نظریه بازی همکاری در زمینه فراهم آوری و اشتراک منابع کتابخانه­ای پرداخته شده است. نتایج کاربرد این نظریه مبین این نکته است که با استفاده از آن، ضمن افزایش سود و منفعت انفرادی هر کتابخانه، سود جمعی اعضای موجود در طرح نیز افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, نظریه بازیها, نظریه بازی همکاری و عدم همکاری, فراهم آوری مشارکتی, اشتراک منابع, کتابخانه ها و مراکز اطلاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060461,
author = {بهزادی, حسن},
title = {کاربرد «نظریه بازیها» در فراهم آوری و اشتراک منابع کتابخانه ای},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {15},
number = {1},
month = {May},
issn = {1680-9637},
pages = {63--87},
numpages = {24},
keywords = {نظریه بازیها، نظریه بازی همکاری و عدم همکاری، فراهم آوری مشارکتی، اشتراک منابع، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد «نظریه بازیها» در فراهم آوری و اشتراک منابع کتابخانه ای
%A بهزادی, حسن
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2012

[Download]