پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (3), شماره (8), سال (2012-12) , صفحات (9-21)

عنوان : ( اوضاع فرهنگی خراسان بزرگ در عهد تیموری با تاکید بر گسترش کتابخانه ها )

نویسندگان: حسن بهزادی , ایرج رداد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: تاریخ فرهنگی خراسان، همواره با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده؛ لیکن نقطه عطف آن را باید هجوم قوم مغول به این سرزمین دانست. با روی کارآمدن تیموریان، خطه خراسان بزرگ به عنوان مرکز حکومت تیموریان، پس از گذران دوران سیاه سلطه مغول، آرامش و شکوهی نسبی به خود می دید که این امر زمینه توسعه های همه جانبه، از جمله توسعه فرهنگی و هنری را در این خطه فراهم کرد. از این رو یکی از دوران بانشاط به لحاظ فرهنگی در تاریخ خراسان محسوب می شود. در این مقاله، کوشیدیم اوضاع فرهنگی خراسان دوره تیموری با تاکید بر گسترش کتابخانه ها به عنوان جلوه ای از فرهنگ کهن این سرزمین، ارائه شود. در این راستا، ضمن بیان دسته بندی انواع کتابخانه های موجود در خراسان بزرگ در عهد تیموریان، به برخی از مهمترین آنها اشاره شده است.

کلمات کلیدی

, خراسان بزرگ, تیموریان, کتاب, کتابخانه, وضعیت فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060462,
author = {بهزادی, حسن and ایرج رداد},
title = {اوضاع فرهنگی خراسان بزرگ در عهد تیموری با تاکید بر گسترش کتابخانه ها},
journal = {پژوهشنامه خراسان بزرگ},
year = {2012},
volume = {3},
number = {8},
month = {December},
issn = {2251-6131},
pages = {9--21},
numpages = {12},
keywords = {خراسان بزرگ، تیموریان، کتاب، کتابخانه، وضعیت فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اوضاع فرهنگی خراسان بزرگ در عهد تیموری با تاکید بر گسترش کتابخانه ها
%A بهزادی, حسن
%A ایرج رداد
%J پژوهشنامه خراسان بزرگ
%@ 2251-6131
%D 2012

[Download]