علوم و فناوری اطلاعات, دوره (27), شماره (1), سال (2011-10) , صفحات (5-27)

عنوان : ( بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران )

نویسندگان: حسن بهزادی , مجیده سنجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه ارائه خدمات دولتی به‌صورت الکترونیک یا همان دولت الکترونیک، یکی از مباحث مهم مطرح در جامعه محسوب می‌گردد. ازآنجاکه در محیط دولت الکترونیک راهکار مدیریت دانش نقش مرکزی را ایفا می‌نماید، در پژوهش حاضر سعی شده است تا به بررسی میزان دسترسی و خلق و اشاعه دانش در پرتال‌های وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی پرتال‌های وزارتخانه‌های ایران تشکیل می‌دهد. به‌منظور گردآوری اطلاعات از سیاهه وارسی استاندارد K-ACT استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که به‌طور کلی میزان رعایت معیارهای مورد بررسی در این پرتال‌ها، در بخش دسترس‌پذیری دانش 4/26% و در بخش خلق دانش 30% و در بخش اشاعه دانش 22% است. همچنین، رتبه‌بندی جامعه مورد بررسی از نظر میزان رعایت معیارهای مورد بررسی نشان داد که در زمینه دسترس‌‌پذیر نمودن دانش، وزارتخانه‌های ارتباطات و صنایع و معادن؛ در زمینه خلق دانش، وزارتخانه‌های اقتصاد، بهداشت و درمان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و صنایع و معادن؛ و در زمینه اشاعه دانش، وزارت اقتصاد با بیشترین میزان رعایت معیارهای مورد بررسی (41%) رتبه نخست را به‌خود اختصاص داده‌اند. به‌طور کلی، پرتال وزارتخانه‌های اقتصاد و صنایع و معادن با 42% و پرتال وزارت ارتباطات با 34% بیشترین میزان رعایت معیارهای مورد بررسی را در زمینه مدیریت دانش داشته‌اند. نتایج پژوهش نیز بیانگر این مطلب بود که ضعف‌های بسیاری در استفاده از فنّاوری‌های نوین، به‌ویژه پرتال‌ها، در ایران وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی و کار علمی و استفاده از نظرات کارشناسان مختلف مورد بررسی قرار گیرد و رفع گردد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, دسترسی به دانش, خلق دانش, اشاعه دانش, پرتال‌های وزارتخانه‌ها, دولت الکترونیک, جمهوری اسلامی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060464,
author = {بهزادی, حسن and مجیده سنجی},
title = {بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2011},
volume = {27},
number = {1},
month = {October},
issn = {1735-5206},
pages = {5--27},
numpages = {22},
keywords = {مدیریت دانش، دسترسی به دانش، خلق دانش، اشاعه دانش، پرتال‌های وزارتخانه‌ها، دولت الکترونیک، جمهوری اسلامی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران
%A بهزادی, حسن
%A مجیده سنجی
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2011

[Download]