همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی , 2016-11-10

عنوان : ( تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از رویکرد نقاط مرجع استراتژیک )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , کیانوش شجیع , عمر علی زائی یوسف آبادی , امیر اکبرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف استراتژیهای منابع انسانی با رویکرد نقاط مرجع استراتزیک اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با استفاده از فن تحلیل شکاف انجام شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است که از منظر جمع آوری داده ها به شکل میدانی انجام گرفت. به منظور دستیابی به اهداف و نظر به الگوهای مفهومی پژوهش از مقیاس محقق ساخته بهره برده شد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به تعداد 98 نفر تشکیل می دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، نمودار و ... ) و آمار استنباطی ( فریدمن) در سطح معناداری 05/0 استفاده گردید. برپایه یافته های حاصل از پژوهش اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از منظر فرایند آموزش و بهسازی با میانگین 33/2 در رتبه اول، فرایند بکارگیری با میانگین 35/2 در رتبه دوم، فرایند حفظ و نگهداری با میانگین 55/2 در رتبه سوم و در نهایت فرایند تامین با میانگین 86/2 در رتبه چهارم قرار گرفتند. به طور کلی اداره کل ورزش و جوانان در بیشتر مولفه های توسعه سرمایه انسانی در وضعیت نا مناسب و بحرانی قرار دارد و از طرف دیگر نظر به اهمیت مدیریت فرآیند سرمایه های انسانی در سازمان های مدرن امروزی برنامه ریزی های فوری و اضطراری در جهت ارتقاء و توسعه مولفه های سرمایه انسانی از سوی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, استراتژی, منابع انسانی, نقاط مرجع استراتژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060470,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and شجیع, کیانوش and علی زائی یوسف آبادی, عمر and اکبرزاده, امیر},
title = {تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از رویکرد نقاط مرجع استراتژیک},
booktitle = {همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی},
year = {2016},
location = {تنکابن, ايران},
keywords = {استراتژی-منابع انسانی-نقاط مرجع استراتژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از رویکرد نقاط مرجع استراتژیک
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A شجیع, کیانوش
%A علی زائی یوسف آبادی, عمر
%A اکبرزاده, امیر
%J همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی
%D 2016

[Download]