سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی , 2016-11-03

عنوان : ( بررسی اثر فناوری اطلاعات بر هویت مکانی - فضایی اجتماعات روستایی - مطالعه موردی: دهستان شاندیز , شهرستان بینالود )

نویسندگان: هما باتقوی سرابی , طاهره صادقلو , خدیجه بوزرجمهری , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دنیای امروز در تسخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است این فناوری آنچنان بشر را از فاصله های دور و کران تا کران به هم نزدیک نموده که گویی در کنار هم نشسته و با هم زندگی می کنند. این فناوری ها با دستکاری در زمان و فضا دنیایی پدید آورده که بسیار کوچک و فشرده است بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر هویت مکانی- فضایی جامعه روستایی می‌پردازد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی– تحلیلی است که در 12 روستای دهستان شاندیز شهرستان بینالود انجام شده است. حجم نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران 281 نفر سرپرست خانوار تعیین شد. اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل آماری در دو نرم افزار SPSS و GIS مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که در روستاهای مورد بررسی بیشترین میزان میانگین متغیر هویت مکانی- فضایی مربوط به روستای دهنو و کمترین میزان میانگین متغیر هویت مکانی- فضایی هم مربوط به روستای فرح آباد می باشد. همچنین بیشترین میزان میانگین متغیر فناوری اطلاعات مربوط به روستای شمعلی و کمترین میزان میانگین متغیر فناوری اطلاعات هم مربوط به روستای فیانی می باشد و در بین شاخص های دو متغیر هویت مکانی- فضایی و فناوری اطلاعات افراد نمونه در شاخص اینترنت میزانی در حد کم تا خیلی کم شناخت دارند. در عین حال فناوری اطلاعات هم موجب تغییر هویت مکانی- فضایی در روستاهای مورد مطالعه گردیده است.

کلمات کلیدی

, فناوری اطلاعات و ارتباطات , هویت مکانی - فضایی , اجتماعات روستایی , روستا , دهستان شاندیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060474,
author = {باتقوی سرابی, هما and صادقلو, طاهره and بوزرجمهری, خدیجه and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {بررسی اثر فناوری اطلاعات بر هویت مکانی - فضایی اجتماعات روستایی - مطالعه موردی: دهستان شاندیز , شهرستان بینالود},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فناوری اطلاعات و ارتباطات ;هویت مکانی - فضایی ;اجتماعات روستایی ;روستا ; دهستان شاندیز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر فناوری اطلاعات بر هویت مکانی - فضایی اجتماعات روستایی - مطالعه موردی: دهستان شاندیز , شهرستان بینالود
%A باتقوی سرابی, هما
%A صادقلو, طاهره
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
%D 2016

[Download]