ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , 2016-02-16

عنوان : ( بررسی اثر پارامترهای هندسی مشعل‌های مخلوط سرنازل بر انتقال حرارت تابشی با استفاده از ترکیب محاسبات عددی و تکنیک آماری )

نویسندگان: حمیده شیخانی , حسین عجم , سیدایمان پیش بین , محسن قاضی خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخه‌ای کردن نازل‌ها، زاویه پاشش سوخت و همچنین قطر نازل‌ها می‌تواند در گرادیان سرعت جریان احتراقی و در نتیجه ضخامت شعله موثر باشد، بنابراین می‌تواند بر میزان تشعشع صادر شده از مشعل‌های مخلوط سرنازل نیز اثرگذار باشد. در این تحقیق، ترکیب شبیه‌سازی عددی و روش آماری جهت بررسی تاثیر ترکیبی این پارامترها بر نرخ تابش مشعل‌های مخلوط سرنازل مورد استفاده قرار گرفته است. فرایند احتراق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی گردیده است و مجموعه معادلات حاکم شامل پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی به همراه واکنش‌های شیمیایی احتراق توسط نرم افزار فلوئنت حل شده است. جهت شبیهسازی جریان مغشوش از مدل استفاده شده است. سپس مدل EDC و تقابل واکنشهای شیمیایی و آشفتگی از مدل 5 P- استاندارد، تابش مدل 1 توسعهیافته مذکور در شرایط آزمایشی بررسی و اعتبارسنجی گردید. در مرحله بعد، با کمک نرمافزار مینیتب، تحلیل تاگوچی جهت بررسی اثر هر یک از پارامترها، اهمیت آنها در نرخ تابش و تعیین مقادیر بهینه برای هر پارامتر صورت پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان داد تعداد شاخهها و قطر نازل به ترتیب بیشترین اثر را در نرخ تابش دارند. همچنین طراحی سرمشعل با هشت شاخه، زاویه پاشش سوخت 45 درجه با جریان محوری هوا و قطر نازل شش میلیمتر برای محفظه احتراق مورد نظر از لحاظ نرخ تابش بهینه میباشد.

کلمات کلیدی

, تابش, ضخامت شعله, مشعل‌های مخلوط سرنازل, نازل شاخه‌ای, روش تاگوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060485,
author = {شیخانی, حمیده and عجم, حسین and پیش بین, سیدایمان and قاضی خانی, محسن},
title = {بررسی اثر پارامترهای هندسی مشعل‌های مخلوط سرنازل بر انتقال حرارت تابشی با استفاده از ترکیب محاسبات عددی و تکنیک آماری},
booktitle = {ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تابش- ضخامت شعله- مشعل‌های مخلوط سرنازل- نازل شاخه‌ای- روش تاگوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر پارامترهای هندسی مشعل‌های مخلوط سرنازل بر انتقال حرارت تابشی با استفاده از ترکیب محاسبات عددی و تکنیک آماری
%A شیخانی, حمیده
%A عجم, حسین
%A پیش بین, سیدایمان
%A قاضی خانی, محسن
%J ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
%D 2016

[Download]