چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران , 2017-01-19

عنوان : ( تبارشناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles, 1861 (Actinopterygii: Cyprinidae) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک )

نویسندگان: سیدمحمد فردانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس Alburnoides Jeitteles, 1861 یا ماهی خیاطه از خانواده کپورماهیان، پراکندگی وسیعی در سرتاسر اروپا ازشمال کوه های آلپ در فرانسه تا شرق و حوضه آبریز دریاهای سیاه، خزر و آرال دارد. این ماهی بوسیله حضور نقاط ریز سیاه رنگ در طرفین کانالهای آب در روی فلس های خط کناری در هر دو طرف بدن شناسایی می شود. تا زمان حاضر همه انواع آن را به طور کلی از گونه Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) شناسایی می کردند ولی اخیراً و با بررسی های علمی، گونه های جدید شناسایی شدند. پیش از این 8 گونه از ایران به شرحA. eichwaldii, A. holciki, A. idignensis, A. namaki, A. nicolausi, A. petrubanarescui, A. qanati and A. tabarestanensis توصیف و نامگذاری شده است، که بعداً 3 گونه دیگر نیز به آن اضافه شدند. در این مطالعه ارتباط تبارزایی ماهی های خیاطه استان خراسان رضوی با استفاده از توالیهای ژن میتوکندریایی cox1 برگرفته شده از بانک ژنی(NCBI) و همچنین داده های مولکولی بدست آمده از نمونه های جمع آوری شده از حوضه هریرود مورد بررسی قرار گرفت. بدین صورت که از نمونه های جمع آوری شده از حوضه هریرود نمونه های بافتی تهیه و پس از استخراج DNA و PCR توالی یابی انجام شد. سپس توالیها به وسیله نرم افزارهای MEGA5 و Bioedit مورد مطالعه قرار گرفت. داده‌های مولکولی حاصل از تحلیل های محتمل ترین درخت (Maximum Likelihood)، میانبرترین درخت (Maximum Parsimony) و بیژین (Baysian) مورد مطالعه قرار گرفت، و جایگاه نمونه های استان خراسان رضوی در درخت مورد نظر، به عنوانAlburnoides holciki تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, ماهی خیاطه, تبارزایی, کپورماهیان, ژن میتوکندریایی cox1, استان خراسان رضویع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060498,
author = {فردانیان, سیدمحمد},
title = {تبارشناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles, 1861 (Actinopterygii: Cyprinidae) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {ماهی خیاطه، تبارزایی، کپورماهیان، ژن میتوکندریایی cox1، استان خراسان رضویع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبارشناسی ماهی خیاطه Alburnoides Jeitteles, 1861 (Actinopterygii: Cyprinidae) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک
%A فردانیان, سیدمحمد
%J چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران
%D 2017

[Download]