آمایش جغرافیایی فضا, دوره (5), شماره (16), سال (2015-9) , صفحات (73-90)

عنوان : ( سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , عبدالرضا رکن الدین افتخاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکنون خلاقیت و نوآوری در حال تبدیل شدن به ارکان اصلی توسعه‌پایدار است. در این راستا کارآفرینی روستایی، بویژه در بخش گردشگری و اکوتوریسم می‌تواند با شناسایی مزیت‌ها، محدودیت‌ها و ضعف‌ها و قوت‌های گردشگری و اکوتوریسم روستایی براساس برنامه‌ریزی راهبردی مناسب به توسعه اقتصادی روستایی در کنار سایر ابعاد کمک کند. این امر به ویژه در مناطق روستایی حاشیه کلانشهر ها به دلیل نرخ بالای مراجعه گردشگران شهری به مناطق با جاذبه های اکوتوریستی روستایی بیش از پیش اهمیت می یابد. بر این اساس سوال کلیدی این است که راهبردهای مناسب جهت توسعه کارآفرینی گردشگری و اکوتوریسم در مناطق روستایی رود دره های استان تهران چگونه می باشد؟ به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایشی و مطالعات میدانی در دو سطح صاحبان کسب و کارها و روستاییان با مدل SWOC(SWOT) به ارائه راهبرد کانونی در جهت توسعه کارآفرینی گردشگری و اکوتوریسم در مناطق روستایی پرداخته است و نتایج نشان دهنده این است که راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در دو سطح صاحبان کسب و کارها و روستاییان به طور کلی، جهتگیری عمده در وضع موجود به سوی راهبرد تدافعی بوده اما برای دستیابی به جایگاه مطلوب در توسعه کارآفرینی اکوتوریستی نیاز به اتخاذ راهبرد جهشی تهاجمی می باشد. همچنین نتایج ارزیابی راهبردهای تدوین شده بر اساس روش QSPM نشان میدهد که راهبرد ارائه منابع و تسهیلات مالی و اعتباری کم بهره به روستاییان برای راه اندازی کسب و کارهایی در حوزه گردشگری روستایی با مجموع نمره جذابیت 078/3 دارای بالاترین اولویت به لحاظ برنامه ریزی برای توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در منطقه می باشد.

کلمات کلیدی

کارآفرینی؛ گردشگری روستایی؛ کارآفرینی اکوتوریسم؛ مدل SWOT و QSPM؛ استان تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060503,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and صادقلو, طاهره and عبدالرضا رکن الدین افتخاری},
title = {سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی},
journal = {آمایش جغرافیایی فضا},
year = {2015},
volume = {5},
number = {16},
month = {September},
issn = {2538-5739},
pages = {73--90},
numpages = {17},
keywords = {کارآفرینی؛ گردشگری روستایی؛ کارآفرینی اکوتوریسم؛ مدل SWOT و QSPM؛ استان تهران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A صادقلو, طاهره
%A عبدالرضا رکن الدین افتخاری
%J آمایش جغرافیایی فضا
%@ 2538-5739
%D 2015

[Download]