آمایش محیط, دوره (8), شماره (31), سال (2016-2) , صفحات (29-53)

عنوان : ( تبیین راهبردهای توسعه سرویسها و زیرساختهای ICT درکشور با رویکرد آمایش اقتصادی )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , حسین صادقی , حسن محمد غفاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از معیارهای اساسی پیشرفت و توسعه یافتگی در کشورها بشمار می آید. دستیابی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند عوامل مختلفی می¬باشد که یکی از مهمترین این عوامل توسعه زیرساخت ها و سرویس¬های ICT در کشور می باشد که دستیابی به این هدف نیازمند ارزیابی دقیق وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب می باشد. یکی از بهترین روش های دستیابی به چنین هدفی انجام برنامه ریزی راهبردی می باشد که از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت‌های توسعه سرویسها و زیرساختهای ICT امکانپذیر می باشد. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از روش شناسی توصیفی- تحلیلی سعی شده تا با محاسبه مدل SWOT برای استان های نمونه(کرمانشاه، سمنان، آذربایجان شرقی و فارس) و با نظرخواهی چند سطحی از 30 نفر کارشناس خبره در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر یک از استان ها به بررسی وضع موجود در استان ها پرداخته شود. در نهایت محاسبه داده های به دست آمده حاصل از نتایج کارشناسی در مجموع میانگین چهار استان نیز راهبرد تهاجمی به عنوان راهبرد کانونی مورد توجه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در سه استان سمنان، آذربایجان شرقی و فارس فاصله¬ای با وضع مطلوب مشاهده نمی¬گردد و تنها در استان کرمانشاه فاصله اندکی در این زمینه با شاخص مطلوب که استقرار در راهبرد کانونی تهاجی می¬باشد، وجود دارد که با انجام برنامه¬ریزی های عملیاتی در زمینه کاهش تهدیدها و تبدیل ضعف ها به قوت ها در سطح استانی این نیز برطرف خواهد شد. لذا در کل شکاف زیادی را نمی توان به لحاظ آمایش اقتصادی در زمینه توسعه زیرساخت ها و سرویس های ICT در سطح کشور مشاهده کرد که می¬توان گفت این نتیجه در بین سایر بخش¬های اقتصادی نیز صادق می¬باشد.

کلمات کلیدی

, آمایش سرزمین, توسعه راهبردی, فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی, آمایش اقتصادی, تکنیک SWOT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060504,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and صادقلو, طاهره and حسین صادقی and حسن محمد غفاری},
title = {تبیین راهبردهای توسعه سرویسها و زیرساختهای ICT درکشور با رویکرد آمایش اقتصادی},
journal = {آمایش محیط},
year = {2016},
volume = {8},
number = {31},
month = {February},
issn = {2008-613X},
pages = {29--53},
numpages = {24},
keywords = {آمایش سرزمین، توسعه راهبردی، فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، آمایش اقتصادی، تکنیک SWOT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین راهبردهای توسعه سرویسها و زیرساختهای ICT درکشور با رویکرد آمایش اقتصادی
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A صادقلو, طاهره
%A حسین صادقی
%A حسن محمد غفاری
%J آمایش محیط
%@ 2008-613X
%D 2016

[Download]