پژوهش علف های هرز, دوره (7), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (53-70)

عنوان : ( بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارایی علف کش نیکوسولفورون در شرایط تغییرات کیفیت آب به عنوان حلال علف کش در کنترل علف های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) و برگ مخملی (Abutilon theophrasti Medicus.) به صورت آزمایش های فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با 6 تکرار (به انضمام 6 گلدان شاهد بدون سمپاشی) در گلخانه ی تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا یک آزمایش مقدماتی د̕ز- پاسخ برای تعیین شاخص ED50 نیکوسولفورون (22 گرم ماده مؤثره در هکتار) اجرا شد. آزمایش های کیفیت آب شامل آزمایش اسیدیته آب (pH) در هفت سطح 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 به کمک محلول های بافر آماده (همراه 3 گلدان شاهد برای هر سطح pH)، آزمایش سختی با تغییر غلظت کربنات کلسیم در شش سطح (0، 100، 200، 300، 400 و 500 پی پی ام در آب دیونیزه (W/V))، و آزمایش قلیائیت با تغییرات غلظت بیکربنات سدیم در شش سطح (0، 100، 200، 300، 400 و 500 پی پی ام در آب دیونیزه (W/V)) بودند. بررسی بهبود کارایی علف کش نیکوسولفورون در شرایط سختی آب با افزودن ترکیبات نیتروژنه سولفات آمونیم (AMS) (برای تعدیل سختی با مقدار 3 کیلوگرم در هکتار)، و همچنین نیترات آمونیم (AMN) (برای تعدیل قلیائیت با مقدار 5/0 لیتر در هکتار) انجام شد. نتایج آزمایش ها نشان دادند که نیکوسولفورون به ترتیب در pH های 8 و 7 بهترین کنترل را بر علف های هرز سوروف و برگ مخملی داشت. کارایی نیکوسولفورون در حضور کربنات کلسیم در مخزن علف کش به شکل معنی داری کاهش یافت و هم کاهی آن در کنترل علف هرز برگ مخملی بیش از سوروف مشهود بود. افزودن AMS به مخزن علف کش محتوی کربنات کلسیم اثرات سختی آب را کاهش داد، ولی در کنترل سوروف موثرتر واقع شد. افزایش غلظت بیکربنات سدیم در مخزن علف کش نیز کارایی آن را به ویژه در کنترل سوروف به شدت کاهش داد، ولی اضافه شدن AMN به محلول نیکوسولفورون به آنتاگونیستیکی ناشی از قلیائیت آب غلبه کرد. در مجموع، نتایج این تحقیق اهمیت کیفیت آب در کارایی علف کش نیکوسولفورون و تاثیر افزودن ترکیبات نیتروژنه در تعدیل اثرات سختی و قلیائیت آب را ثابت کردند.

کلمات کلیدی

, سختی آب, شاخص ED50, قلیائیت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060510,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and اسکندر زند},
title = {بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی},
journal = {پژوهش علف های هرز},
year = {2016},
volume = {7},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-6563},
pages = {53--70},
numpages = {17},
keywords = {سختی آب، شاخص ED50، قلیائیت، آنتاگونیستیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A اسکندر زند
%J پژوهش علف های هرز
%@ 2008-6563
%D 2016

[Download]