اولین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت , 2016-12-27

عنوان : ( تعلیم و تربیت غیرخطی در تربیت بدنی )

نویسندگان: علیرضا صابری کاخکی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکرد سنتی به یادگیری:طراحی تمرینات بر پایه ی نتایج برآمده از مشابه سازی های رایانه ای * تمرکز عمده بر روی توسعه: - برنامه حرکتی .....( تکنیک) - تکرار و تکرار و....تکرار تمرینات به عقیده این رویکردها: تنها از طریق مشق کردن است که می توانیم مطمئن شویم شاگردان به هنگام نیاز به قدر کافی مهارت دارند. کاربرد اصول روانشناسی بوم شناختی: * تعامل دوسویه بین مجری و محیط * جفت شدگی ادراک و عمل * خود سازمانی با استفاده از قیود * کانونی بودن فرد * ارتقاء یادگیری طبیعی اصول تعلیم و تربیت غیرخطی: 1) انسان ها(بازیکنان)، سیستم های پیچیده ای هستند که حرکات و اعمالشان برپایه ی قیود ظهور می کنند. 2) گوناگونی نمک زندگی است(تغییرپذیری) 3) یادگیری مهارت = شکل گیری جفت های اطلاعات-حرکت 4) ساده سازی( همسویی ادراکی) 5) تجویز یک تکلیف(«مسئله»)، نه حرکت(« راه حل»)

کلمات کلیدی

, تعلیم و تربیت غیرخطی, تربیت بدنی, روانشناسی بوم شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060511,
author = {صابری کاخکی, علیرضا},
title = {تعلیم و تربیت غیرخطی در تربیت بدنی},
booktitle = {اولین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تعلیم و تربیت غیرخطی، تربیت بدنی، روانشناسی بوم شناختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعلیم و تربیت غیرخطی در تربیت بدنی
%A صابری کاخکی, علیرضا
%J اولین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت
%D 2016

[Download]