پژوهش های راهبردی سیاست, دوره (16), شماره (45), سال (2016-6) , صفحات (67-92)

عنوان : ( سطح بندی متغیرهای فرهنگی - توریستی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان به ایران )

نویسندگان: هادی اعظمی , سیدهادی زرقانی , محسن سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وابستگی کشورها به همدیگر در عرصههای مختلف، بر وزن ژئوپلیتیکی و نوع رفتار آنها در عرصه بینالمللی تأثیر فراوانی دارد. جمهوری خودمختار نخجوان بهعنوان بخشی از کشور آذربایجان، توسط دالان زنگزورمگری ارمنستان از سرزمین مادری جدا افتاده است و پس از جنگ قرهباغ، تنها راه ارتباط زمینی بین نخجوان و جمهوری آذربایجان، استفاده از خاک ایران است. با توجه به روابط امنیتی و چالشهای فراوانی که در طی سالیان گذشته بین دولت آذربایجان و ایران به وجود آمده است و همچنین با توجه به عدم پیوستگی جغرافیایی این کشور با واحد برونگان خود (نخجوان) که از بزرگترین مشکلات استراتژیکی این کشور است، باید با افزایش سطح وابستگی ژئوپلیتیکی نخجوان به ایران، نوع روابط دو کشور آذربایجان و ایران را تغییر داد. مقاله حاضر با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و پرسشنامهای، به بررسی، اولویتبندی و بیان میزان تأثیر متغیرهای گوناگون در بعد فرهنگی -توریستی بر افزایش وابستگی نخجوان به ایران پرداخته است. با توجه به نتایج بهدستآمده؛ مؤلفههای اجرای قانون لغو روادید برای اتباع آذری، بهبود ارائه خدمات درمانی - بهداشتی، اشتراکات زبانی، مذهبی و نهادهای فرهنگی مشترک دارای بیشترین تأثیر و دو مؤلفه پیشینه تاریخی مشترک و روابط علمی و دانشگاهی دارای کمترین تأثیر بر افزایش وابستگی نخجوان به ایران در بعد فرهنگی و توریستی بوده اند.

کلمات کلیدی

, متغیرهای فرهنگی , توریستی؛ وابستگی ژئوپلیتیکی؛ جمهوری خودمختار نخجوان؛ ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060512,
author = {اعظمی, هادی and زرقانی, سیدهادی and سلطانی, محسن},
title = {سطح بندی متغیرهای فرهنگی - توریستی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان به ایران},
journal = {پژوهش های راهبردی سیاست},
year = {2016},
volume = {16},
number = {45},
month = {June},
issn = {2345-6140},
pages = {67--92},
numpages = {25},
keywords = {متغیرهای فرهنگی -توریستی؛ وابستگی ژئوپلیتیکی؛ جمهوری خودمختار نخجوان؛ ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سطح بندی متغیرهای فرهنگی - توریستی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان به ایران
%A اعظمی, هادی
%A زرقانی, سیدهادی
%A سلطانی, محسن
%J پژوهش های راهبردی سیاست
%@ 2345-6140
%D 2016

[Download]