علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2015-12) , صفحات (47-55)

عنوان : ( 47 اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلو لهای سرتولی گوسفند )

نویسندگان: علی کدیور , حسین حسن پور , پژمان میرشکرائی , فروتن صالحی نژاد , آزیتا افضلی , حسن نظری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی بیان ژنی آنزیم های نیتریک اکساید سنتتاز ساختمانی و القایی ) eNOS, iNOS ( و انداز هگیری متابولیت نیتریک اکساید در سلول های سرتولی گوسفند تحت تاثیر استرس حرارتی به انجام رسید. بیضه های مربوط به 10 بره ی نر از کشتارگاه تهیه شد و پس از انتقال بیضه ها به آزمایشگاه، فرآیند جداسازی سلول های سرتولی به انجام رسید. استرس حرارتی در 3 گروه اعمال شد که شامل گروه شاهد )دمای 32˚C (، گروه استرس خفیف حرارتی ) 39˚C ( و گروه استرس شدید حرارتی ) 42˚C ( بودند. میزان نیتریت )متابولیت نیتریک اکساید( در گروه 42˚C به طور معنی دار بالاتر از گروه شاهد و گروه استرس خفیف حرارتی ) 39˚C ( بود ) 0P<). mRNA/05 ژن های نیتریک اکساید سنتتاز ساختمانی در گروه 39˚C و نیتریک اکساید سنتتاز القایی در گروه 42˚C نیز به طور معن یداری نسبت به شاهد افزایش یافت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استرس حرارتی یک عامل مخرب برای حیات و عمل کرد سلول های سرتولی است. مکانیزم بروز این تاثیرات می تواند از طریق افزایش تولید رادیکال های آزادی مثل نیتریک اکساید باشد که سلول های سرتولی را دچار آسیب های جدی کند و زمینه ساز مرگ سلولی گردد. در این پژوهش سلول سرتولی گوسفند به عنوان مدلی مناسب برای ارزیابی بیان ژنی آنزیم های نیتریک اکسایدو تولید نیتریک اکساید معرفی شده است.

کلمات کلیدی

, استرس حرارتی, نیتریک اکساید, نیتریک اکساید سنتتاز, سلول سرتولی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060515,
author = {علی کدیور and حسین حسن پور and میرشکرائی, پژمان and فروتن صالحی نژاد and آزیتا افضلی and حسن نظری},
title = {47 اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلو لهای سرتولی گوسفند},
journal = {علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران},
year = {2015},
volume = {10},
number = {1},
month = {December},
issn = {2423-3625},
pages = {47--55},
numpages = {8},
keywords = {استرس حرارتی، نیتریک اکساید، نیتریک اکساید سنتتاز، سلول سرتولی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T 47 اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلو لهای سرتولی گوسفند
%A علی کدیور
%A حسین حسن پور
%A میرشکرائی, پژمان
%A فروتن صالحی نژاد
%A آزیتا افضلی
%A حسن نظری
%J علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
%@ 2423-3625
%D 2015

[Download]