پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (57-71)

عنوان : ( اثر افزودن گیاهان کاکوتی، نعنا و پونه به شیر بر عملکرد، متابولیتهای شیمیایی خون و جمعیت میکروبی مدفوع گوساله های هلشتاین )

نویسندگان: نرجس قهاری , تقی قورچی , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Mentha spicata ،( کاکوتی کوهی ) Ziziphora clinopodioides به منظور بررسی تاثیر سه گونه از گیاهان خانواده نعنا با نامهای علمی پونه جوبباری) بر شاخصهای عملکردی، سیستم ایمنی و فراسنجههای خون، اسکور مدفوع و تعداد روزهای ابتلا به ) Mentha pulegium (نعنا) و اسهال گوسالههای شیرخوار و میزان باکتریهای اشریشیا کولای، لاکتوباسیلوس و کل باکتریهای هوازی مدفوع، 16 رأس گوساله نژاد هلشتاین با ( 5 روز به تیمارهای 1) شاهد (شیر بدون افزودنی )، 2 ± 42 کیلوگرم (با نسبت 50 درصد نر و 50 درصد ماده)، با سن 3 /18 ± 0/ میانگین وزن تولد 71 شیر حاوی پودر کاکوتی، 3) شیر حاوی پودر نعنا و 4) شیر حاوی پودر پونه اختصاص یافت. مقدار گیاه دارویی افزوده شده به شیر در هر تیمار 20 گرم به طور روزانه بود. طول دوره آزمایش 25 روز بود. اندازهگیری مصرف ماده خشک، آب مصرفی و ثبت اسکور مدفوع به صورت روزانه انجام شد. وزنکشی گوسالهها هر 5 روز و نمونهگیری خون دو بار، یک روز قبل از شروع دوره (روز صفر) و یکبار روز پایانی تحقیق انجام گرفت. نمونههای مورد نیاز برای کشت میکروبی مدفوع نیز در سه مرحله ابتدا، وسط و انتهای دوره تهیه گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، افزودن پونه به شیر سبب کاهش مصر ف روزانه استارتر شد ولی با شاهد تفاوت معنیداری نداشت و کل ماده خشک مصرفی در تیمار کاکوتی به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود . گوسالههای تغذیه شده با تیمارهای کاکوتی، پونه و نعنا به ترتیب مصرف آب بیشتری نسبت به گروه شاهد داشتند که این اختلاف از نظر آماری معنیدار بود. قابلیت هضم ماده خشک، در تیمارهای کاکوتی و نعنا کاهش معنی داری نسبت به شاهد نشان دادند . افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، فراسنجه های خون و سیستم ایمنی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. شاخص قوام مدفوع و روزهای ابتلا به اسهال در تیما رهای مختلف، اختلاف معنیداری نشان نداد اما در گوسالههای تغذیه شده با تیمار پونه کاهش نشان داد. تیمارهای کاکوتی، نعنا و پونه در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنیداری باعث کاهش تعداد اشریشیاکولای و لاکتوباسیلها در مدفوع گوسالهها شدند ولی در تعداد کل باکتریهای هوازی اثری نداشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن گیاهان فوق به شیر در گوسالههای شیرخوار، بر استارتر مصرفی، قوام مدفوع و جمعیت میکروبی روده اثر مثبت دارند.

کلمات کلیدی

, اشریشیاکولای, خانواده نعنا, فراسنجه های خون, گوساله شیرخوار, لاکتوباسیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060549,
author = {نرجس قهاری and تقی قورچی and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {اثر افزودن گیاهان کاکوتی، نعنا و پونه به شیر بر عملکرد، متابولیتهای شیمیایی خون و جمعیت میکروبی مدفوع گوساله های هلشتاین},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {57--71},
numpages = {14},
keywords = {اشریشیاکولای، خانواده نعنا، فراسنجه های خون، گوساله شیرخوار، لاکتوباسیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر افزودن گیاهان کاکوتی، نعنا و پونه به شیر بر عملکرد، متابولیتهای شیمیایی خون و جمعیت میکروبی مدفوع گوساله های هلشتاین
%A نرجس قهاری
%A تقی قورچی
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2016

[Download]