ISME بیست و چهارمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2016 , 2016-04-26

عنوان : ( مدلسازی عددی انتقال جرم و حرارت در چیلر جذب سطحی با فینهای طولی و جفت زئولیت-آب )

نویسندگان: سیدبهزاد گل پرور , میلاد محمدزاده کوثری , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روشهای تبرید که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است سیستمهای تبرید جذب سطحی است که عملکرد آن بر اساس جذب و احیای مبرد در مواد جاذب متخلخل میباشد. در این مقاله به مدلسازی عددی چیلرهای مذکور دارای مبدل با فینهای طولی پرداخته میشود. مدلسازی شامل انتقال حرارت در سیال ناقل حرارت، لوله فلزی، فینها و انتقال جرم و حرارت در بستر ماده جاذب که با ذرات زئولیت پر شده است، میباشد. معادلات حاکم به صورت سهبعدی و به روش حجم کنترل با استفاده از برنامهای به زبان فرترن به طور همزمان حل میشوند. نتایج عددی بدست آمده از برنامه با نتایج تجربی مقایسه شده که انطباق قابل قبولی مشاهده میشود. همچنین با استفاده از این برنامه مطالعهای بر روی تعداد فینهای بکار گرفته شده در بستر جاذب انجام گرفته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که با توجه به شرایط عملکردی، نوع و قطر ذرات جاذب تعداد بهینهای برای این نوع فین وجود دارد که میتواند مورد استفاده طراحان قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, چیلر جذب سطحی, بستر جاذب متخلخل, فینهای طولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060551,
author = {گل پرور, سیدبهزاد and محمدزاده کوثری, میلاد and نیازمند, حمید},
title = {مدلسازی عددی انتقال جرم و حرارت در چیلر جذب سطحی با فینهای طولی و جفت زئولیت-آب},
booktitle = {ISME بیست و چهارمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2016},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {چیلر جذب سطحی، بستر جاذب متخلخل، فینهای طولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی عددی انتقال جرم و حرارت در چیلر جذب سطحی با فینهای طولی و جفت زئولیت-آب
%A گل پرور, سیدبهزاد
%A محمدزاده کوثری, میلاد
%A نیازمند, حمید
%J ISME بیست و چهارمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2016
%D 2016

[Download]