ISME بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، 2016 , 2016-04-26

عنوان : ( مدلسازی عددی چیلر جذب سطحی با مبدل صفحه تخت و فینهای مثلثی برای بستر جاذب )

نویسندگان: میلاد محمدزاده کوثری , سیدبهزاد گل پرور , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقالهه عملکهرد چیلهر بهسط سه ی بها بتهت کهاری آط- سیلیکاژل SWS1L به صورت عددی بررسی میشود. بدین منظور از یک مدل سهبعدی، غیرتعادلی و ترکیبی از هر دو مهدل ههای انتقهال گرمهها و بههرا بههرای بسههتر بهها ط بهها مبههدل صههت ه تخههت و - فینهای مثلثی، استتاده میشود. معادلات حاکم بر حوزههای مختلف بهه روح حجهم کنتهرل و بهه صهورت همزمهان بهه وسهیلهی زبهان برنامهنویسی فرترن حل میشوند. نتایج عددی بهت اعتبارسنجی بها نمونهی تجربی مقایسه میشوند. چگونگی تغییرات مقدار بسط سیال عامل و فشار بستر و م تظه در طول زمان چرخه به تتصیل بررسهی میشوند. مقادیر به دست آمده بهرای قهدرت سهر مایش مخصهو و ضریب کارکرد چیلر مورد م العه نیز بهه ترتیهب (Wkg) 2/ 3221 و 66 و مدت زمان چرخه نیز 192 ثانیه میباشد.

کلمات کلیدی

, چیلر بسط س ی, بستر با ط, فینهای مثلثی, مدلسازی عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060552,
author = {محمدزاده کوثری, میلاد and گل پرور, سیدبهزاد and نیازمند, حمید},
title = {مدلسازی عددی چیلر جذب سطحی با مبدل صفحه تخت و فینهای مثلثی برای بستر جاذب},
booktitle = {ISME بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، 2016},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {چیلر بسط س ی، بستر با ط، فینهای مثلثی، مدلسازی عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی عددی چیلر جذب سطحی با مبدل صفحه تخت و فینهای مثلثی برای بستر جاذب
%A محمدزاده کوثری, میلاد
%A گل پرور, سیدبهزاد
%A نیازمند, حمید
%J ISME بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، 2016
%D 2016

[Download]