پنجمین کنفرانس بیم المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین , 2016-12-14

عنوان : ( بررسی تاثیر رفتار نوآورانه بر تعلق خاطر کاری کارکنان )

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , سیده نرگس راهنما ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده – امروزه سازمان ها با اتکا بر منابع انسانی و نیروی کارآمد خود این امکان را می یابند که بر چالش های محیطی برتری یافته و مزیت رقابتی خود را حفظ نماید. یکی از عواملی که بر حفظ و ارتقای کیفیت منابع انسانی اثر گذار است افزایش تعلق خاطر کاری کارکنان است. لذا شناخت و توجه به عوامل تاثیرگذار بر تعلق خاطر کاری از سوی مدیران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رفتار نوآورانه از جمله این عوامل است که علاوه بر تاثیر بر تعلق خاطر کاری، به نوبه خود باعث افزایش بهره وری سازمان می گردند و کلید نوآوری کارکنان در سازمان است و برای رشد و بقای آن نیز بسیار ضروری است. در پژوهش حاضر پس از بررسی ادبیات نظری تحقیق به بررسی تاثیر رفتار نوآورانه بر تعلق خاطر کاری پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان شهرداری مناطق برخوردار شهر مشهد را شامل می شود. ماهیت تحقیق کاربردی و روش تحقیق پیمایشی- تحلیلی بوده و برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت که شامل 10 سؤال بود، استفاده شد. این پرسش نامه میان 187 نفر از کارکنان شهرداری مشهد که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، توزیع گردید. روایی صوری پرسش نامه با استفاده ازنقطه نظرات اساتید مدیریت و روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7 / 0 برای همه متغیرها، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزار SPSS18 و Amos انجام شد . تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد میان رفتار نوآوارنه با تعلق خاطر کاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت نیز پیشنهاداتی در راستای به کار گیری عوامل موثر بر تعلق خاطر کاری کارکنان ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, رفتار نوآورانه, تعلق خاطر کاری, شهرداری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060554,
author = {خوراکیان, علیرضا and راهنما, سیده نرگس},
title = {بررسی تاثیر رفتار نوآورانه بر تعلق خاطر کاری کارکنان},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بیم المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رفتار نوآورانه، تعلق خاطر کاری، شهرداری مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر رفتار نوآورانه بر تعلق خاطر کاری کارکنان
%A خوراکیان, علیرضا
%A راهنما, سیده نرگس
%J پنجمین کنفرانس بیم المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
%D 2016

[Download]