مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (3), سال (2016-6) , صفحات (67-78)

عنوان : ( تحلیل اثرات پارامترهای هندسی و عملکردی یک میکروپمپ لزجتی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی به روش لتیس-بولتزمن )

نویسندگان: حجت خزیمه نژاد , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر یک مطالعه عددی برای تحلیل اثرات پارامترهای هندسی و عملکردی یک میکروپمپ لزجتی با رویکرد کمینه-سازی تولید آنتروپی به روش لتیس-بولتزمن انجام شده است. در بررسی تاثیر تغییر همزمان پارامتر هندسی L و عملکردی *P∆ مشخص شد که در تمامی *P∆های بررسی شده، دو محدوده L=1.2 - 1.6 و L=4.4 - 4.8 به عنوان محدوده‌های بهینه از دیدگاه تولید آنتروپی و از طرف دیگر محدوده‌های L=1.1 – 1.6 و L= 4.4 – 4.9 نیز از دیدگاه کمینه توان مصرفی روتورها به عنوان محدوده‌های بهینه مطرح شدند. با توجه به هم‌پوشانی کامل محدوده‌های بهینه‌ی کمینه تولید آنتروپی با دیدگاه کمینه توان مصرفی، می‌توان همان محدوده‌های ذکر شده از دیدگاه کمینه تولید آنتروپی را به عنوان بهینه‌ترین محدوده‌ها انتخاب نمود. نتایج تاثیر تغییر همزمان پارامتر هندسی L و عملکردی Re نشان داد که در تمامی Reهای بررسی شده، دو محدوده L= 1.1 - 1.5 و L=4.5 - 4.9 به عنوان محدوده‌های بهینه از دیدگاه تولید آنتروپی و محدوده‌های L=1.2 - 1.6 و L=4.4 - 4.8 نیز از دیدگاه کمینه توان مصرفی به عنوان محدوده‌های بهینه مطرح می‌باشند. بنابراین محدوده مشترک این دو دیدگاه یعنی L= 1.2 - 1.5 و L=4.5 - 4.8 می‌تواند به عنوان بهینه‌ترین محدوده انتخاب گردد. در رابطه با تاثیر تغییر همزمان پارامتر هندسی ε و پارامترهای عملکردی *P∆ و Re معین شد که در تمامی Reها و *P∆های بررسی شده، محدوده ε=0.1-0.5 به عنوان محدوده‌ بهینه از دیدگاه کمینه تولید آنتروپی و نیز توان مصرفی روتورها انتخاب می‌شود.

کلمات کلیدی

, میکروپمپ لزجتی, پارامترهای هندسی و عملکردی, روتور دایروی, کمینه‌سازی تولید آنتروپی, روش لتیس-بولتزمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060557,
author = {خزیمه نژاد, حجت and نیازمند, حمید},
title = {تحلیل اثرات پارامترهای هندسی و عملکردی یک میکروپمپ لزجتی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی به روش لتیس-بولتزمن},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {3},
month = {June},
issn = {1027-5940},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {میکروپمپ لزجتی، پارامترهای هندسی و عملکردی، روتور دایروی، کمینه‌سازی تولید آنتروپی، روش لتیس-بولتزمن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثرات پارامترهای هندسی و عملکردی یک میکروپمپ لزجتی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی به روش لتیس-بولتزمن
%A خزیمه نژاد, حجت
%A نیازمند, حمید
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2016

[Download]