کنفرانس بین المللی مدیریت تغیر و تحول , 2016-10-05

عنوان : ( بررسی نقش واسط تصمیم گیری منطقی در ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی مدیران و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: مدیران شرکت های شهرک صنعتی طوس) )

نویسندگان: شقایق طلوع نیا , سعید مرتضوی , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جهان کسب و کار امروزی، جایگاه مدیران در تعیین اهداف، برنامه¬ها، خطی مشی¬ها، سیاست¬ها و نـهایتاً استراتژی¬های کلان سازمان بر هیچ کس پوشیده نیست. طی دهه¬های گذشته اندیشمندان بسیاری در سرتاسر جهان با بهره¬گیری از آخرین روش¬ها و دانش نظری موجود به ارزیابی جنبه¬های مختلف تاثیر مدیران بر عملکرد سازمان¬ها پرداخته¬اند که یکی از این جنبه¬ها تصمیم¬گیری منطقی می¬باشد. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسط تصمیم گیری منطقی در ارتباط بین ویژگی¬های جمعیت شناختی مدیران و عملکرد سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت¬های شهرک صنعتی طوس مشهد می¬باشد که از تعداد جامعه 884 شرکت، تعداد 261 شرکت به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. از آنجا که آگاه‌ترین افراد نسبت به مفاهیم ذکر شده و نحوه¬ی کارکرد و اثر آنها بر سازمان، مدیران و معاونان شرکت¬ها می‌باشند، لذا مرجع جمع آوری داده¬های پژوهش مورد بررسی مدیران عامل شرکت¬ها می¬باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده¬ها توصیفی می¬باشد و از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع¬آوری داده¬ها، مورد استفاده قرار گرفت. نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش SPSS و AMOS می¬باشد که برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از معادلات ساختاری و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج بدست آمده از انجام این پژوهش بیانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بین ویژگی¬های جمعیت شناختی مدیران و تصمیم¬گیری منطقی و همچنین بیانگر وجود رابطه معنادار و مثبت تصمیم¬گیری منطقی بر عملکرد سازمانی می¬باشد، و از سویی دیگر همچنین نقش تصمیم-گیری منطقی به عنوان متغیر میانجی گر در رابطه میان ویژگی¬های جمعیت شناختی و عملکرد سازمانی مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, ویژگی¬های جمعیت شناختی, تصمیم¬گیری منطقی, عملکرد سازمانی, شهرک صنعتی طوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060558,
author = {طلوع نیا, شقایق and مرتضوی, سعید and خوراکیان, علیرضا},
title = {بررسی نقش واسط تصمیم گیری منطقی در ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی مدیران و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: مدیران شرکت های شهرک صنعتی طوس)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت تغیر و تحول},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {ویژگی¬های جمعیت شناختی، تصمیم¬گیری منطقی، عملکرد سازمانی، شهرک صنعتی طوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش واسط تصمیم گیری منطقی در ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی مدیران و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: مدیران شرکت های شهرک صنعتی طوس)
%A طلوع نیا, شقایق
%A مرتضوی, سعید
%A خوراکیان, علیرضا
%J کنفرانس بین المللی مدیریت تغیر و تحول
%D 2016

[Download]