زیست شناسی میکروارگانیسم ها, دوره (6), شماره (22), سال (2017-7) , صفحات (59-76)

عنوان : ( بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم‌ها و پروتئین‌های موثر در تولید و تجمع لیپید در منابع بیودیزلی )

نویسندگان: علی اکبر حداد مشهد ریزه , نجمه فرمانبر , جعفر همت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بیودیزل، سوختی‌زیستی با قابلیت اشتقاق از اسیدهای چرب انباشته شده در سلول‌های جانوری، گیاهی، جلبک‌ها، قارچ‌ها و باکتری‌ها، ضمن تجدیدپذیری، زیست تخریب‌‌پذیر بوده و عاری ازگوگرد و ترکیبات آروماتیک می‌باشد. لذا راهکارهای گسترده‌ای به منظور توسعه و افزایش راندمان تولید چربی در منابع بیودیزلی در دستور کار می‌باشد، که در این میان فناوری‌های نوین زیستی مبتنی بر کاربری مکانیسم‌های مولکولی مرتبط می‌تواند راهگشا باشد. مواد و روش: در این تحقیق بررسی مکانیسم‌های مولکولی و آنزیم‌های کلیدی دخیل در تولید و تجمع لیپید در منابع بیودیزلی مبتنی بر مرور منابع و داده‌پردازی‌های رایانه‌ای در دستور کار قرار گرفت.تجزیه و تحلیل مکانیسم‌های مولکولی مرتبط منجربه آشکارسازی دی‌ آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز (DGAT)، واکس استرسنتتاز/ دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز (WS/DGAT)، اولئوسین، MLDP و TadA به عنوان آنزیم‌ها و پروتئین‌های موثر در تولید و تجمع لیپید در جانداران مطرح بیودیزلی شد. بررسی ویژگی‌های ساختاری, عملکردی و دامنه میزبانی با استفاده از برنامه‌های InterProScan 5، Motif scan،Conserved Domain، ProtParam،TMHMM،GC content calculator،NetNGlyc، NetPhos،Sulfinator، Protein Blast و MEGA6 انجام شد. نتایج: بررسی ویژگی‌های ساختاری ژن‌های مسئول، ضمن آشکارسازی طول و محتوی CG متفاوت، پیوسته بودن ساختاری برخی از آن‌ها را نشان داد. از سویی دیگر بررسی ویژگی‌های ساختاری آنزیم‌ها و پروتئین‌های مذکور با تعیین موقعیت سلولی آنها، حضور دمین‌های عملکردی Oleosin، UPF0089، DAGAT،MBOAT و آپولیپوپروتئین را در این آنزیم‌ها نشان داد. همچنین، قابلیت تاثیرپذیری تمامی آنزیم‌های انتخابی از تغییرات پس از ترجمه در این تحقیق مشخص شد. علاوه براین،آشکارسازی دامنه میزبانی آنزیم‌ها وپروتئین‌های مذکور، منجربه معرفی گونه‌هایVernicia fordii،Ricinus communis،Dunaliella parva، Thalassiosira pseudonana، Saitoella complicata، Rhodococcus imtechensis و Rhodococcus wratislaviensis با قابلیت احتمالی تولید بالای چربی، به‌عنوان منابع نوین بیودیزلی شد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق ضمن معرفی دمین‌ها و موتیف‌های عملکردیموثر در مسیر سنتز بیودیزل ، منجربه آشکارسازی جانداران توانا با قابلیت احتمالی تولید این نوع از سوخت زیستی شد، که باید در شرایط آزمایشگاهی مورد آزمون‌های بیشتری قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, بیودیزل, جانداران روغنی, DGAT, WS/DGAT, Oleosin,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060573,
author = {حداد مشهد ریزه, علی اکبر and نجمه فرمانبر and جعفر همت},
title = {بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم‌ها و پروتئین‌های موثر در تولید و تجمع لیپید در منابع بیودیزلی},
journal = {زیست شناسی میکروارگانیسم ها},
year = {2017},
volume = {6},
number = {22},
month = {July},
issn = {2322-5173},
pages = {59--76},
numpages = {17},
keywords = {بیودیزل،جانداران روغنی، DGAT، WS/DGAT، Oleosin، MLDP،TadA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم‌ها و پروتئین‌های موثر در تولید و تجمع لیپید در منابع بیودیزلی
%A حداد مشهد ریزه, علی اکبر
%A نجمه فرمانبر
%A جعفر همت
%J زیست شناسی میکروارگانیسم ها
%@ 2322-5173
%D 2017

[Download]