دانشور پزشکی, دوره (24), شماره (126), سال (2017-1) , صفحات (45-53)

عنوان : ( اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana) بر کیندلینگ شیمیایی ایجادشده توسط پنتیلن تترازول در موش صحرایی )

نویسندگان: فاطمه السادات ستوده , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitziana) که از گیاهان دارویی بومی ایران به‌حساب می‌آید، حاوی مواد مختلفی ازجملهα pinene ، β pinene، Limonene، Sabenine و Myrecene می‌باشد. طی مطالعات جداگانه‌ای، اثربخشی این ترکیبات بر تشنج نشان داده شده است؛ لذا در این پژوهش اثر عصارۀ هیدروالکلی این گیاه بر کیندلینگ شیمیایی به‌عنوان یک مدل تشنج مزمن در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: بیست عدد موش صحرایی نر در دو گروه کیندلینگ و کیندلینگ - عصاره (دریافت عصاره با دوز 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم) قرار گرفتند. به‌منظور القای کیندلینگ شیمیایی در طی 12 روز، به‌صورت روزانه و به‌فاصلۀ هر 24 ساعت یک بار، تجویز دوز mg/kg 32 پنتیلن تترازول به‌صورت داخل صفاقی انجام شد. درنهایت، میانگین نمرات تشنجی به‌صورت mean±SEM ارائه شد. نتایج: عصارۀ هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی، علاوه بر کاهش معنی‌دار شدت تشنج در گروه کیندلینگ-عصاره نسبت به گروه کیندلینگ (P<0.05) که از روز ششم قابل‌مشاهده بود، روند کیندلینگ را نیز دو روز به‌تعویق انداخت. نتیجه‌گیری: عصارۀ هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی توانست تا حدودی تشنجات مزمن حاصل از کیندلینگ شیمیایی القاشده توسط پنتیلن تترازول را کاهش دهد و به‌منظور درک مکانیسم دقیق‌تر عصاره، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

کلمات کلیدی

, کمای بیابانی (Ferula szowitziana), کیندلینگ شیمیایی, پنتیلن تترازول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060574,
author = {ستوده, فاطمه السادات and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana) بر کیندلینگ شیمیایی ایجادشده توسط پنتیلن تترازول در موش صحرایی},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2017},
volume = {24},
number = {126},
month = {January},
issn = {2716-9723},
pages = {45--53},
numpages = {8},
keywords = {کمای بیابانی (Ferula szowitziana)، کیندلینگ شیمیایی، پنتیلن تترازول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana) بر کیندلینگ شیمیایی ایجادشده توسط پنتیلن تترازول در موش صحرایی
%A ستوده, فاطمه السادات
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2017

[Download]