کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی , 2016-11-16

عنوان : ( جایگاه پژوهش محوری در فرایند تدریس معلمان ابتدایی )

نویسندگان: زکیه عادلی پور , بهروز مهرام , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پژوهش محور بودن تدریس معلمان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش از نوع یمایشی و نمونه شامل یک صد کلاس - جامعه آماری، شامل کلیه مدارس ابتدایی دوره دوم شهر نیشابور در سال تحصیلی 1394-95بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه میزان استفاده از رویکرد پژوهشی در تدریس جمعآوری شدند. یافته ها نشان داد که میزان استفاده معلمان ابتدایی از رویکردپژوهش محور در تدریس در سطح متوسط است. همچنین میزان استفاده از رویکرد پژوهش محوری در زیرمقیاسهای نحوه پرسیدن سؤال و فعالیتهای گروهی در سطح بالا، در زیرمقیاسهای نحوه آغاز تدریس، پاسخدهی به مسائل، انجام آزمایشها، نوع تکالیف، نحوه انجام ارزشیابی و مکان تدریس در سطح متوسط و در زیرمقیاس چیدمان کلاس در سطح ضعیف است.

کلمات کلیدی

, پژوهش محوری, تدریس,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060578,
author = {عادلی پور, زکیه and مهرام, بهروز and کارشکی, حسین},
title = {جایگاه پژوهش محوری در فرایند تدریس معلمان ابتدایی},
booktitle = {کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {پژوهش محوری، تدریس، ابتدایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه پژوهش محوری در فرایند تدریس معلمان ابتدایی
%A عادلی پور, زکیه
%A مهرام, بهروز
%A کارشکی, حسین
%J کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی
%D 2016

[Download]