محاسبات نرم, دوره (1), شماره (4), سال (2016-11) , صفحات (16-25)

عنوان : ( بهبود کارایی پروتکلSIP در شرایط اضافه بار با استفاده از قابلیت مبتنی بر پنجره )

نویسندگان: احمدرضا منتظرالقائم , محمدحسین یغمائی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روتکل Protocol Initiation Session) SIP ،(پروتکل سیگنالینگ Óیۀ کاربرد برای آغاز، مدیریت و پایـان جلسـات صدا و تصویر از طریق بستهها میباشد. این پروتکل بهعنوان اصلیترین پروتکل سیگنالینگ در IMS در نظر گرفتـه شـده اسـت ؛ بنابراین، با توجه به استفادۀ وسیع از آن و وجود کاربران میلیونی در آیندۀ نزدیک، Óزم است که رفتار و کارایی سرورهای SIP در حالتهای اضافهبار، بررسی شود. نشان داده شده است که بازدهی سرورهای SIP هنگام بازههای اضافهبار بهشدت کاهش مییابد که دلیل آن سازوکار تعبیهشده در داخل SIP برای ارسال مجدد پیامهاست. ما در این مقاله یک الگوریتم تطبیقیِ توزیعشده و انتها به انتهای مبتنی بر پنجره را برای کنترل اضافهبار پیشنهاد میکنیم. این الگوریتم از بازخورد صریح از سـرور پـایین دسـتی اسـتفاده نمیکند. سرورهای باÓدستی از تعداد پیامهای تأیید، بهعنوان معیاری از میزان بار سرور پاییندستی استفاده میکنند؛ لـذا الگـوریتم پیشنهادی هیچ پیچیدگی یا پردازش اضافی را بر سرور تحت اضافهبار پاییندستی تحمیل نمیکنـد و در نتیجـه رویکـردی بسـیار قوی میباشد. با استفاده از نتایج پیادهسازی در یک بستر واقعی، نشان میدهیم که روش پیشنهادی ما در عمـل ، مـی توانـد باعـث حفظ گذردهی در شرایط اضافهبار شود.

کلمات کلیدی

, سرور SIP , کنترل اضافهبار مبتنی بر پنجره, پروکسی Asterisk , زیرسیستم چند رسانهای مبتنی بر IP .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060579,
author = {منتظرالقائم, احمدرضا and یغمائی مقدم, محمدحسین},
title = {بهبود کارایی پروتکلSIP در شرایط اضافه بار با استفاده از قابلیت مبتنی بر پنجره},
journal = {محاسبات نرم},
year = {2016},
volume = {1},
number = {4},
month = {November},
issn = {2322-3707},
pages = {16--25},
numpages = {9},
keywords = {سرور SIP ،کنترل اضافهبار مبتنی بر پنجره، پروکسی Asterisk ،زیرسیستم چند رسانهای مبتنی بر IP .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود کارایی پروتکلSIP در شرایط اضافه بار با استفاده از قابلیت مبتنی بر پنجره
%A منتظرالقائم, احمدرضا
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%J محاسبات نرم
%@ 2322-3707
%D 2016

[Download]