آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان , 2016-11-23

عنوان : ( ارزیابی عملکرد منطقه آزاد بندر انزلی و تأثیر آن بر توسعه نوار شمالی کشور )

نویسندگان: هادی اعظمی , فاطمه بخشی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مناطق آزاد در دنیا به عنوان پنجره ای برای هم پیوندی اقتصادی کشورها با اقتصاد جهانی، رشد صادرات و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی است که در صورت به کارگیری سیاستهای اصولی میتوانند علیرغم گستره محدود جغرافیایی به نقش آفرینی های کلان در عرصه اقتصادی دست یابند. در همین راستا در این مقاله سعی شده است نقش منطقه آزاد تجاری- اقتصادی بندر انزلی در شمال ایران با توجه به ظرفیتهایی که دارد مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه و شیوه گرداوری اطلاعات به صورت اسنادی میباشد و برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری- اقتصادی بندر انزلی چهار متغیر میزان جذب سرمایه خارجی، میزان واردات و حقوق ورودی و درآمد مورد بررسی قرارگرفته است و در پی پاسخ دادن به سؤال اصلی این مقاله «منطقه آزاد بندر انزلی با توجه به اهداف تأسیس مناطق آزاد چگونه عملکردی داشته است؟» پیش رفته ایم. نتایج این پژوهش نشان میدهد که این منطقه آزاد در متغیر میزان سرمایه خارجی با توجه به سابقه تأسیس در جذب سرمایه عملکرد خوبی داشته است، در متغیر ایفای نقش واردات رتبه اول را کسب کرده است و از نظر درآمد 3در صد از کل درآمدهای مناطق آزاد را کسب کرده که ضعف شدید را نشان میدهد که در جمع بندی این متغیرهای عدم رشد این منطقه با توجه به پتانسیلهای موجود را میتوان بیان کرد که در صورت عکس این نتیجه می توانست بر توسعه هر چه بیشتر نوار شمالی کشور ایران تأثیرگذار باشد.

کلمات کلیدی

, مناطق آزاد, بندر انزلی, ارزیابی عملکرد , توسعه اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060590,
author = {اعظمی, هادی and بخشی شادمهری, فاطمه},
title = {ارزیابی عملکرد منطقه آزاد بندر انزلی و تأثیر آن بر توسعه نوار شمالی کشور},
booktitle = {آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان},
year = {2016},
location = {انزلی, ايران},
keywords = {مناطق آزاد، بندر انزلی، ارزیابی عملکرد ، توسعه اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد منطقه آزاد بندر انزلی و تأثیر آن بر توسعه نوار شمالی کشور
%A اعظمی, هادی
%A بخشی شادمهری, فاطمه
%J آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
%D 2016

[Download]