پژوهشنامه ادب غنایی, دوره (14), شماره (26), سال (2016-9) , صفحات (163-182)

عنوان : ( بازتاب «عواطف انسانی» در اشعار فریدون مشیری )

نویسندگان: سهیلا مرادقلی , ابوالقاسم قوام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فریدون مشیری یکی از بزرگ‌ترین سرایندگان پرشور اشعار عاشقانه که بیش از پنجاه سال، عاشقانه به جهان و انسان اندیشیده است. با توجه به آنکه در بررسی تاریخ ادبیات هر عصر و پیوند آن با اجتماع باید افکار و اندیشه‌های رایج در آن دوره شناسایی شود، این مقاله می‌تواند به شناخت بهتر این شاعر و شناخت غیرمستقیم تاریخ اجتماعی و فکری ایرانیان و تاریخ ادبیات دوران معاصر یاری کند. از آنجا که مضمون «عشق» در اشعار مشیری از جمله مضامین پربسامد است، نگارندگان کوشیده‌اند عواطف شاعر را در دو دستۀ عواطف فردی و عواطف اجتماعی، بررسی و تحلیل و طبقه‌بندی کنند و بسامد آن را در اشعار او نشان دهند. نتیجه آنکه مشیری بیشتر از آنکه به عواطف فردی توجه داشته باشد، نگاهش معطوف به عواطف اجتماعی است. روش پژوهش در این مقاله به‌صورت کتابخانه‌ای و اسنادی و براساس شیوۀ یادداشت‌‌برداری از منابع مکتوب و غیرمیدانی است.

کلمات کلیدی

عواطف انسانی؛ عشق؛ نوع‌دوستی؛ فریدون مشیری؛ شعر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060607,
author = {مرادقلی, سهیلا and قوام, ابوالقاسم},
title = {بازتاب «عواطف انسانی» در اشعار فریدون مشیری},
journal = {پژوهشنامه ادب غنایی},
year = {2016},
volume = {14},
number = {26},
month = {September},
issn = {2008-5737},
pages = {163--182},
numpages = {19},
keywords = {عواطف انسانی؛ عشق؛ نوع‌دوستی؛ فریدون مشیری؛ شعر معاصر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتاب «عواطف انسانی» در اشعار فریدون مشیری
%A مرادقلی, سهیلا
%A قوام, ابوالقاسم
%J پژوهشنامه ادب غنایی
%@ 2008-5737
%D 2016

[Download]