تحقیقات منابع آب ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2016-1) , صفحات (172-181)

عنوان : ( پیش بینی پدیده جداشدگی جریان از مسیر اصلیاش بر روی مخروط افکنهها با استفاده از مدل هیدرولیکی FLO-2D )

نویسندگان: زینب ملائی چری , سیدحمیدرضا مدنی , علیرضا فریدحسینی , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خطرهای ناشی از سیل بر روی مخروط افکنه با پتانسیل تغییر مکان آبراهه در سرتاسر عرض مخروط افکنه ادغام شده و باعث خسارات فراوانی میگردد. این تغییر مکان جداشدگی ( )avulsionنامیده میشود. با توجه به اینکه جریان بر روی مخروط افکنهها دو بعدی میباشد از یک مدل دو بعدی بنام FLO-2Dبرای شناسایی نواحی با پتانسیل جداشدگی جریان در این پژوهش استفاده گردیده است. این پژوهش بر روی دو مخروط افکنه یکی (فریزی) در شمال شرقی و دیگری(سرباز) در جنوب شرقی ایران صورت گرفته است. با استفاده از این مدل جریان بر اساس دبی 211و 011ساله شبیه سازی شد، سپس با استفاده از تصاویر هوایی اخیر از مخروط افکنه با پلات کردن نتایج این مدل روی این عکسهای هوایی ، نواحی که پتانسیل جداشدگی جریان دارند شناسایی گردید. برخی از این جداشدگیها بیشتر در نواحی رخ داده اند که تاکنون احتمال خطر سیل در آنها وجود نداشته است، در حالی که نتایج نشان از وقوع جداشدگیهای بزرگی بر روی آنها را میدهد. بنابراین استفاده از این روش میتواند به شناسایی نواحی با ریسک جداشدگی کمک کند و خسارات احتمالی ناشی از آن را کاهش دهد

کلمات کلیدی

, Avulsion, Alluvial fan, FLO-2D model
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060617,
author = {ملائی چری, زینب and مدنی, سیدحمیدرضا and فریدحسینی, علیرضا and داوری, کامران},
title = {پیش بینی پدیده جداشدگی جریان از مسیر اصلیاش بر روی مخروط افکنهها با استفاده از مدل هیدرولیکی FLO-2D},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2016},
volume = {11},
number = {3},
month = {January},
issn = {1735-2347},
pages = {172--181},
numpages = {9},
keywords = {Avulsion; Alluvial fan; FLO-2D model},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی پدیده جداشدگی جریان از مسیر اصلیاش بر روی مخروط افکنهها با استفاده از مدل هیدرولیکی FLO-2D
%A ملائی چری, زینب
%A مدنی, سیدحمیدرضا
%A فریدحسینی, علیرضا
%A داوری, کامران
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2016

[Download]