پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (22), شماره (5), سال (2015-8) , صفحات (247-260)

عنوان : ( مقایسه روشهای واسنجی خودکار الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) و شبه خودکار الگوریتم Nelder و Mead بر روی مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کارده) )

نویسندگان: رضا گرمه , علیرضا فریدحسینی , سیدمجید هاشمی نیا , علی حجتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامهریزی و مـدیریت منـابع آب و حوضـههـای آبریـز رودخانـههـا مـستلزم اسـتفاده از مـدلهـای هیدرولوژیکی مفهومی است که نقش مهمی را در پیشبینی پاسخ حوضه به فرآیندهای مختلف اقلیمـی و هواشناسـی ایفا میکنند. ارزیابی رفتار حوضه نیز با استفاده از مدلهای ریاضی هیدرولوژیکی مستلزم واسنجی مدل میباشـد کـه هدف آن تخمین و برآورد دسته پارامترهای حوضه با بیشترین تطابق خروجی مدل با مجموعهای از مقادیر مشاهداتی است. مهمترین هدف در واسنجی مدلهای بارش- رواناب پیدا کردن مقادیر بهینه برای مدل میباشد که با اسـتفاده از آن بتوان بهترین منحنی را برای هیدروگرافهای مشاهداتی و محاسباتی برازش داد. با توجه به زمانبر بـودن واسـنجی دستی بهویژه در شرایط دادههای کم و پارامترهای زیاد، روشهای واسنجی خودکار مبتنـی بـر اسـتفاده از روشهـای جستجوی سیستماتیک در فضای چندبعدی با استفاده از یک تابع هدف بسیار سودمند میباشد. مواد و روشها: در این پژوهش، مدل مفهومی HEC-HMSو الگوریتم هوش جمعی PSOبهعنوان مدل بهینـهسـاز عمل میکنند. مدل HEC-HMSبهعنوان جایگزینی برای HEC-1توسعه داده شد، که بـهمـدت طـولانی یـک مـدل استاندارد برای شبیهسازی هیدرولوژیکی در نظر گرفته شده است. بسیاری از مدلهای هیدرولوژیکی بـهکـار رفتـه در ،HEC-HMSمدلهای مبتنی بر رویداد شبیهسازی یک واقعه نیاز به همه مشخصات و شـرایط در آغـاز شـبیهسـازی میباشد. مدل محاسبه رطوبت خاک در HEC-HMSیک مدل پیوسته اسـت کـه مدلـسازی را در شـرایط خـشک و مرطوب آب و هوایی شبیهسازی مینماید برنامهنویسی الگوریتم PSOدر محیط نرمافزار MATLABصورت گرفت. واسنجی مدل با استفاده از دو تابع هدف NASHو RMSEانجام شد که منجر به ایجاد دسـته پارامترهـای مختلـف گردید. برای ارزیابی توانایی الگوریتم PSOدر نیل به جوابهای مطلوب، نتایج رویکرد واسنجی تکرخداده با نتایج واسنجی شبهخودکار مبتنی بر الگوریتم جستجوی Nelderو Meadموجود در نرمافـزار HEC-HMSتوسـط توابـع PBIASو RMSEمقایسه شد که نشاندهنده کارایی الگوریتم PSOدر اتصال به مـدل هیـدرولوژیکی اسـت. مـدل تلفیقی ارائه شده در حوضه آبریز سد کارده واقع در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, واسنجی خودکار, مدل مفهومی , HEC-HMSالگوریتم بهینهسازی , PSOمدل PS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060618,
author = {گرمه, رضا and فریدحسینی, علیرضا and هاشمی نیا, سیدمجید and حجتی, علی},
title = {مقایسه روشهای واسنجی خودکار الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) و شبه خودکار الگوریتم Nelder و Mead بر روی مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کارده)},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2015},
volume = {22},
number = {5},
month = {August},
issn = {2322-2069},
pages = {247--260},
numpages = {13},
keywords = {واسنجی خودکار، مدل مفهومی ،HEC-HMSالگوریتم بهینهسازی ،PSOمدل PS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه روشهای واسنجی خودکار الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) و شبه خودکار الگوریتم Nelder و Mead بر روی مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کارده)
%A گرمه, رضا
%A فریدحسینی, علیرضا
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%A حجتی, علی
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2069
%D 2015

[Download]