علوم اجتماعی, دوره (1), شماره (27), سال (2016-11) , صفحات (131-148)

عنوان : ( سرمایه اجتماعی و همزیستی اجتماعی )

نویسندگان: حسین میرزائی , توکل آقایاری , خاطره حیدرنژاد , لاله فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ هم‌زیستی اجتماعی و برخی از عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان دختر دورۀ پیش‌دانشگاهی شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ می‏باشد. هم‌زیستی محصول زندگی اجتماعی است و کارآیی یک جامعه را به شدت بالا می¬برد. هم‌زیستی حالتی ذهنی و رفتاری است و شامل به رسمیت شناختن موجودیت گروه دیگر با وجود تفاوت‏هایشان در ابعاد، هدف‏ها، ارزش‏ها، ایدئولوژی‏ها و حوزه‏های دیگر با به رسمیت شناختن و ارزش‌گذاردن به دیگران، شخصیت‌دادن به اعضای گروه دیگر، عدم برتری‌انگاری گروه خود و آمادگی برای همکاری، مراوده و رقابت با دیگران است. متغیرهای مختلفی بر هم¬زیستی اجتماعی اثر می¬گذارند و در این پژوهش متغیرهای حمایت اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و روابط خانوادگی متغیرهای مستقل مورد مطالعه هستند. مطالعه از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته جمع‌آوری شده است. جامعۀ آماری تحقیق، کلیۀ دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه، پیش‌دانشگاهی شهر تبریز (۵۸۶۶ نفر) می‏باشد که از میان آن‌ها یک نمونۀ ۳۶۰ نفری از طریق فرمول کوکران و به شیوۀ خوشه‏ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد میانگین هم‌زیستی اجتماعی (۷/۶۷) بوده که بالاتر از متوسط است. همچنین، رابطۀ متغیر هم‌زیستی اجتماعی با سرمایۀ اجتماعی (۳۰۵/۰)، حمایت اجتماعی (۳۵۹/۰) و رابطۀ خانوادگی (۱۳۴/۰) مستقیم، معنادار و مثبت بوده است؛ اما تفاوت میانگین هم‌زیستی اجتماعی مشاهده‌شدۀ دانش‌آموزان براساس خاستگاه زندگی والدینشان معنادار نبوده است

کلمات کلیدی

هم‌زیستی اجتماعی; حمایت اجتماعی; سرمایۀ اجتماعی; روابط خانوادگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060620,
author = {میرزائی, حسین and توکل آقایاری and خاطره حیدرنژاد and لاله فتحی},
title = {سرمایه اجتماعی و همزیستی اجتماعی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {27},
month = {November},
issn = {2008-1383},
pages = {131--148},
numpages = {17},
keywords = {هم‌زیستی اجتماعی; حمایت اجتماعی; سرمایۀ اجتماعی; روابط خانوادگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سرمایه اجتماعی و همزیستی اجتماعی
%A میرزائی, حسین
%A توکل آقایاری
%A خاطره حیدرنژاد
%A لاله فتحی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2016

[Download]