اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی فرانسه , 2016-09-28

عنوان : ( بررسی چگونگی اقتباس از آثار ادبی در بازیهای رایانهای با تأکید بر بازی رایانهای برگرفته از رمان سالامبو اثر فلوبر )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , آزاده فسنقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه شاهد نمود و حضور پررنگ آثار ادبی در بازیهای رایانهای هستیم؛ با این وجود، مطالعات و تحقیقات چندانی در زمنیهی نقش و جایگاه آثار ادبی در این رسانه تصویری صورت نگرفته است. در پژوهش حاضر سعی خواهیم کرد تا به تبیین و واکاوی ارتباط بین بازیهای رایانهای و آثار ادبی بپردازیم. رابطه و تعامل بین آثار ادبی و بازیهای رایانهای، ارتباطی دوسویه است: بازی رایانهای به منزلهی ابزاری برای تجدید حیات و بازآفرینی اثر ادبی تلقی میشود؛ اثر ادبی نیز به بازی رایانهای مشروعیت و اعتبار میبخشد. در جریان خلق بازی رایانهای برمبنای اثر ادبی نویسندگان بازی به منظور وفادر ماندن به روایت نویسنده روایت را بر مبنای داستان اثر ادبی، پیش میگیرند؛ بیتردید با تغییر قالب بیانی ناگزیر روایت اولیه دستخوش تغییر و دگرگونی میشود. بر این اساس پژوهش تطبیقی حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی است که تغییر و دگرگونی اثر ادبی و عناصر آن در روند اقتباس، تبدیلی بین رسانهای و اجتناب ناپذیر است یا نوعی تحریف و عدم وفاداری به متن اصلی. به همین منظور با تأکید بر دیدگاه روایت شناختی ماندی به بررسی تغییرات، دگرگونیها و ابداعات اعمال شده در بازی رایانهای سالامبو ( ٢٠٠٣ ) برگرفته از رمان سالامبو( ١٨۶٢ ) اثر فلوبر خواهیم پرداخت. بررسی این تغییرات و دگرگونیها در بازی بیانگر این است که خط اصلی داستان و شخصیتها خیلی دگرگون نشدهاند، بلکه خالق بازی رایانهای داستان سالامبو را در قالبی متفاوت بازگو میکند: 392 بنابراین این تغییرات و دگرگونیها از تفاوتهای ذاتی دو رسانه ناشی میشوند.

کلمات کلیدی

, اقتباس بین رسانهای, ادبیات تطبیقی, اثر ادبی, بازی رایانه ای, سالامبو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060626,
author = {فارسیان, محمدرضا and آزاده فسنقری},
title = {بررسی چگونگی اقتباس از آثار ادبی در بازیهای رایانهای با تأکید بر بازی رایانهای برگرفته از رمان سالامبو اثر فلوبر},
booktitle = {اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی فرانسه},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اقتباس بین رسانهای، ادبیات تطبیقی، اثر ادبی، بازی رایانه ای، سالامبو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چگونگی اقتباس از آثار ادبی در بازیهای رایانهای با تأکید بر بازی رایانهای برگرفته از رمان سالامبو اثر فلوبر
%A فارسیان, محمدرضا
%A آزاده فسنقری
%J اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی فرانسه
%D 2016

[Download]