مطالعات حقوق خصوصی - حقوق, دوره (46), شماره (4), سال (2017-1) , صفحات (553-572)

عنوان : ( مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) )

نویسندگان: حبیبه قاسمی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حمایت از حقوق مادی پدیدآورندۀ اثر ادبی و هنری اقتضا می‌کند که هرگونه بهره‌برداری از اثر بدون کسب رضایت وی امکان‌پذیر نباشد. با‌این‌حال برای برقراری تعادل میان حقوق انحصاری پدیدآورنده و مصالح عمومی جامعه، برخی استفاده‌ها در قالب «استثنا» مجاز است. یکی از این استثناها، نقل از اثر دیگری است. این جستار با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی استثنای اخیر و شرایط آن با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که جواز نقل از اثر دیگری در حقوق فرانسه و ایران به رعایت حقوق معنوی پدیدآورنده وابسته است. البته برای کمّیت نقل نیز ضوابطی مقرر شده است. به‌علاوه هرچند در حقوق فرانسه و ایران جواز نقل به نوع خاصی از آثار ادبی و هنری مقید نشده، ولی تحقق شرایط لازم برای استفاده از استثنای یادشده در خصوص آثار ادبی و علمی فراهم‌تر است.

کلمات کلیدی

آثار ادبی و هنری؛ استثناهای حق مؤلف؛ حقوق ایران؛ حقوق فرانسه؛ نقل‌ از اثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060628,
author = {قاسمی, حبیبه and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه)},
journal = {مطالعات حقوق خصوصی - حقوق},
year = {2017},
volume = {46},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-9651},
pages = {553--572},
numpages = {19},
keywords = {آثار ادبی و هنری؛ استثناهای حق مؤلف؛ حقوق ایران؛ حقوق فرانسه؛ نقل‌ از اثر دیگری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه)
%A قاسمی, حبیبه
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J مطالعات حقوق خصوصی - حقوق
%@ 1735-9651
%D 2017

[Download]