مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (12), سال (2017-3) , صفحات (215-226)

عنوان : ( تحلیل عددی اثرات سه بعدی یک ریزپمپ لزجتی بر دبی خروجی و راندمان به روش شبکه بولتزمن )

نویسندگان: حجت خزیمه نژاد , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر یک مطالعه عددی برای تحلیل اثرات سه بعدی پارامترهای هندسی عمق ریزمجرا، خارج از مرکزی و اندازه روتورها و نیز پارامتر عملکردی اختلاف فشار بر دبی و راندمان یک ریزپمپ لزجتی به روش شبکه بولتزمن انجام شده است. در بررسی تاثیر تغییر همزمان پارامترهای هندسی خارج از مرکزی روتورها و عمق ریزمجرا مشخص گردید در تمامی عمق‌ها با افزایش خارج از مرکزی، دبی و راندمان هر دو افزایش پیدا می‌کنند. همچنین در یک خارج از مرکزی ثابت، دبی و راندمان با افزایش عمق بیشتر می‌شوند. در بررسی بعدی که به تاثیر همزمان پارامترهای هندسی اندازه روتور و عمق ریزمجرا بر دبی و راندمان پرداخته است مشخص گردید که در تمامی عمق‌ها با کاهش قطر روتور دبی کاهش پیدا می‌کند. ولی برای راندمان، در عمق‌های پایین‌تر با کاهش و با افزایش عمق با افزایش راندمان روبرو شدیم. در انتها اثرات پارامتر عملکردی اختلاف فشار و پارامتر هندسی عمق ریزمجرا بر دبی خروجی و راندمان مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه نتایج این بررسی نشان می‌دهد با افزایش اختلاف فشار، دبی به صورت خطی کاهش پیدا می‌کند به طوری که در یک فشار معین دبی صفر می‌شود. همچنین تغییرات راندمان در مقابل اختلاف فشار به صورت سهموی مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, ریزپمپ لزجتی, پارامترهای هندسی و عملکردی, اثرات سه بعدی, روش شبکه بولتزمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060629,
author = {خزیمه نژاد, حجت and نیازمند, حمید},
title = {تحلیل عددی اثرات سه بعدی یک ریزپمپ لزجتی بر دبی خروجی و راندمان به روش شبکه بولتزمن},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {16},
number = {12},
month = {March},
issn = {1027-5940},
pages = {215--226},
numpages = {11},
keywords = {ریزپمپ لزجتی، پارامترهای هندسی و عملکردی، اثرات سه بعدی، روش شبکه بولتزمن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عددی اثرات سه بعدی یک ریزپمپ لزجتی بر دبی خروجی و راندمان به روش شبکه بولتزمن
%A خزیمه نژاد, حجت
%A نیازمند, حمید
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]