ششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی , 2016-04-01

Title : ( Evaluating the First Automated Diabetic Retinopathy Screening System (DRSRobo) in Iran )

Authors: elaheh imani , Hamid Reza Pourreza , توکا بنایی , مریم حسینی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Evaluating the First Automated Diabetic Retinopathy Screening System (DRSRobo) in Iran

Keywords

Retinopathy Screening
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060639,
author = {Imani, Elaheh and Pourreza, Hamid Reza and توکا بنایی and مریم حسینی},
title = {Evaluating the First Automated Diabetic Retinopathy Screening System (DRSRobo) in Iran},
booktitle = {ششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی},
year = {2016},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {Retinopathy Screening},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Evaluating the First Automated Diabetic Retinopathy Screening System (DRSRobo) in Iran
%A Imani, Elaheh
%A Pourreza, Hamid Reza
%A توکا بنایی
%A مریم حسینی
%J ششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی
%D 2016

[Download]