روابط خاک و گیاه, دوره (7), شماره (27), سال (2016-12) , صفحات (169-178)

عنوان : ( اثر تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک و چگونگی جذب عناصر سدیم و پتاسیم در اندام هوایی و غده سه رقم تربچه )

نویسندگان: نرجس سادات روحانی , سیدحسین نعمتی , محمد مقدم , وحید اردکانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش شوری از عوامل محدودکننده رشد در تولیدات کشاورزی است که خسارات فراوانی به کشت و کار محصولات کشاورزی وارد میسازد. به منظور کاهش و یا توقف تنش شوری، راهکارهای متعددی توسط محققین مختلف ارائه شده است. یکی از راه های کاهش خسارات تنش شوری، کاشت گیاهان مقاوم به این تنش میباشد. در این تحقیق، تحمل ارقام مختلف تربچه به تنش شوری از لحاظ فیزیولوژیک بررسی شد و بهترین رقم سازگار معرفی گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل، بر پایه طرح کاملاً تصادفی، در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. تیمارها شامل سه رقم تجاری تربچه (چریبل، اسپارکلر و اسکارلت۶۶ و ۹۹ میلیمولار نمک طعام) به عنوان فاکتور دوم بودند. سطوح ، سینسیناتی) به عنوان فاکتور اول و شوری در چهار سطح (شاهد، ۳۳شوری به صورت محلول در آب آبیاری در مرحله چهار برگی گیاهان اعمال گردیدند. نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش قند محلول و پتاسیم اندام هوایی و غده و همچنین افزایش هدایت روزنهای، آنتوسیانین غده و سدیم اندام هوایی و غده گردید. بیشترین میزان تحمل ارقام مختلف تربچه به تنش شوری در سطح شوری ۶۶ میلیمولار مشاهده شد و سطح شوری ۳۳ میلیمولار، در مقایسه با تیمار شاهد، در اکثر صفات فیزیولوژیک، اختلاف معنیداری نداشت. در شرایط تنش شوری، تجمع سدیم در اندام هوایی بسیار بیشتر از غده دیده شد. بیشترین میزان آنتوسیانین غده در شوری ۶۶ میلیمولار و مربوط به رقم اسکارلت سینسیناتی بود. از بین ارقام تربچه، بیشترین درجه تحمل به شوری و تجمع نمک در رقم اسکارلت ینسیناتی حاصل شد. با توجه به اینکه شکل ظاهری این رقم با دو رقم چریبل و اسپارکلر تفاوت زیادی دارد و دارای ظاهر کشیده با رنگ قرمز میباشد، در نتیجه میزان آب بیشتری در بافت خود ذخیره کرده و همین امر باعث افزایش مقاومت این گیاه به تنش شوری گردیده است

کلمات کلیدی

, آنتوسیانین, مقاومت به شوری, انباشت سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060642,
author = {روحانی, نرجس سادات and نعمتی, سیدحسین and مقدم, محمد and اردکانیان, وحید},
title = {اثر تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک و چگونگی جذب عناصر سدیم و پتاسیم در اندام هوایی و غده سه رقم تربچه},
journal = {روابط خاک و گیاه},
year = {2016},
volume = {7},
number = {27},
month = {December},
issn = {2783-5014},
pages = {169--178},
numpages = {9},
keywords = {آنتوسیانین، مقاومت به شوری، انباشت سدیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک و چگونگی جذب عناصر سدیم و پتاسیم در اندام هوایی و غده سه رقم تربچه
%A روحانی, نرجس سادات
%A نعمتی, سیدحسین
%A مقدم, محمد
%A اردکانیان, وحید
%J روابط خاک و گیاه
%@ 2783-5014
%D 2016

[Download]