نظام ها و خدمات اطلاعاتی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-6) , صفحات (59-70)

عنوان : ( تأملی بر نقش باورهای معرفت‌شناختی در بازیابی اطلاعات و رفتار اطلاع‌یابی )

نویسندگان: حسن بهزادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از مقاله حاضر بررسی نقش باورهای معرف تشناختی در بازیابی اطلاعات و رفتار اطلا عیابی با تأکید بر محیط-های دیجیتال است. روش / رویکرد: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر کتابخانهای است و تلاش شده است تا با بررسی پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه به تبیین موضوع مورد بحث بپردازد. یافته ها: مشخص شد که عوامل مختلف انسانی دخیل در امر بازیابی اطلاعات یعنی کاربران، طراحان نظام، کتابداران، پدیدآورندگان، و نمایه سازان و چکیده نویسان تحت تأثیر باورهای معرفت شناختی قرار دارند. در انتها نیز تلاش شد تا تأثیر این نظریه در الگوی رفتار اطلا عیابی ویلسون نشان داده شود. نتیجه گیری: ضروری است که عوامل دخیل در نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات تلاش کنند تا ضمن توجه به دیدگاه- های معرف تشناختی خود، دیدگا ههای معرف تشناختی سایر عوامل دخیل را نیز مدنظر قرار دهند، تا بدین وسیله زمینه کارایی بهتر نظامهای اطلاعرسانی را فراهم کنند

کلمات کلیدی

, بازیابی اطلاعات, کاربران, رفتار اطلاع یابی, باورهای معرفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060661,
author = {بهزادی, حسن},
title = {تأملی بر نقش باورهای معرفت‌شناختی در بازیابی اطلاعات و رفتار اطلاع‌یابی},
journal = {نظام ها و خدمات اطلاعاتی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {June},
issn = {2251-7626},
pages = {59--70},
numpages = {11},
keywords = {بازیابی اطلاعات، کاربران، رفتار اطلاع یابی، باورهای معرفت شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی بر نقش باورهای معرفت‌شناختی در بازیابی اطلاعات و رفتار اطلاع‌یابی
%A بهزادی, حسن
%J نظام ها و خدمات اطلاعاتی
%@ 2251-7626
%D 2012

[Download]