همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران , 2016-02-03

عنوان : ( بررسی تاثیرخشکسالی در تغییر الگوی کشت به سمت زعفران )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , خدیجه یزدانی مروی لنگری , زهره السادات بیضائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزی از مهمترین فعالیت ها و بخش های اقتصادی جهان با ایجاد اشتغال و درآمد کافی برای روستائیان نقش مهمی در رسیدن به توسعه پایدار روستایی برعهده دارد. با توجه به اینکه خشکی و خشکسالی از ویژگیهای اجتناب ناپذیر و زیان بار اقلیمی کشور می باشد باید با توجه به تنوعات اقلیمی و شرایط محیطی هر منطقه محصولاتی برای کشت انتخاب شود که توسعه اقتصادی آن را در پی داشته باشد. هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر خشکسالی در تغیر الگوی کشت به سمت زعفران می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها روش کتابخانه ای و اسنادی و میدانی با تکمیل 76 پرسشنامه محقق ساخته در بین 10 نقطه روستایی در دهستان میانجام شهرستان تربت جام می باشد. برای پردازش داده ها از نرم افزارهای EXCEL و SPSS استفاه شده است. نتایج تحقیق نشانگر این موضوع است که تغییر الگوی کشت از غلات به سمت زعفران، به میزان زیادی متاثر از پدیده ی خشکسالی نبوده است اما تغییر الگوی کشت بر روی ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روستاییان تاثیرگذار بوده است.

کلمات کلیدی

, الگوی کشت, محصول زعفران, خشکسالی, کشاورزی, دهستان میانجام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060666,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and یزدانی مروی لنگری, خدیجه and بیضائی, زهره السادات},
title = {بررسی تاثیرخشکسالی در تغییر الگوی کشت به سمت زعفران},
booktitle = {همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {الگوی کشت، محصول زعفران، خشکسالی، کشاورزی، دهستان میانجام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرخشکسالی در تغییر الگوی کشت به سمت زعفران
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A یزدانی مروی لنگری, خدیجه
%A بیضائی, زهره السادات
%J همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران
%D 2016

[Download]